Skip Ribbon Commands
Skip to main content
NL FR EN
A
A
A

  Rubella (rode hond)

 Rubéole

  

  

Rubella is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door het Rubivirus (familie van de Togaviridae) en wordt overgedragen van mens tot mens door aërogene transmissie. De ziekte is doorgaans goedaardig en presenteert zich onder de vorm van koorts, lymfadenopathie en algemene huiduitslag. Rubella is besmettelijk van 1 week vóór het verschijnen van de huiduitslag tot 1 à 3 weken erna. De incubatieperiode is 2 tot 3 weken.

Het belang in de volksgezondheid is dat rubella bij zwangere vrouwen zware gevolgen kan hebben voor de foetus, zoals het congenitale rubella syndroom (CRS), waarbij malformaties kunnen voorkomen of zelfs sterfte.

Er is geen specifieke behandeling voor rubella. De ziekte kan worden voorkomen door vaccinatie.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een actieplan opgesteld om rubella in Europa te elimineren tegen 2020, dat ook door België wordt opgevolgd. 

Vaccinatie

Vaccinatieschema’s:

Surveillance

Rubella is geen verplicht te melden ziekte in België, behalve in Brussel. CRS is ook meldingsplichtig in Brussel, evenals in Wallonië.

Naast gevallen die eventueel kunnen voorkomen in Brussel, komen gegevens over rubella in België van het Nationaal Referentiecentrum voor mazelen, bof en rubella, die de diagnose stelt voor klinische gevallen en genotypering uitvoert. Maar het aantal aangevraagde testen bleef laag (n=28 in 2017). Om de surveillance te versterken in het kader van de eliminatiedoelstelling, wordt sedert 2018 ook systematisch een rubella PCR uitgevoerd voor klinisch verdachte gevallen van mazelen. Zo werden er in 2018 223 analyses uitgevoerd, waarbij rubella vastgesteld werd bij één persoon, een man met een vermoeden van mazeleninfectie, na een reis in Algerije.

CRS wordt opgevolgd via verschillende surveillance systemen waaronder het Nationaal Referentiecentrum voor congenitale infectieziekten, het netwerk PediSurv, en de verplichte melding. Er werden geen gevallen van CRS geregistreerd sedert minstens 2007, uitgenomen een geïmporteerd geval in 2012. 

Nuttige informatie

Algemene informatie:

Diagnose:

Situatie in Europa:


Wetenschappelijk verantwoordelijke: Tinne Lernout​
​​​​​​
La rubéole est une maladie infectieuse causée par le Rubivirus (famille des Togaviridae), qui se transmet de personne à personne par voie respiratoire. La maladie est généralement bénigne et se manifeste par une fièvre, une lymphadénopathie et une éruption cutanée généralisée. La rubéole est contagieuse depuis une semaine avant l’éruption cutanée jusqu’à 1 à 3 semaines après. La période d’incubation est de 2 à 3 semaines.

L’importance au niveau de la santé publique réside dans le fait que, chez les femmes enceintes, la rubéole peut avoir des conséquences graves pour le fœtus, chez qui elle peut entraîner un syndrome de rubéole congénitale (SRC). Celui-ci peut provoquer des malformations où même la mort du fœtus.

Il n’y a pas de traitement ​spécifique contre la rubéole. La maladie peut être prévenue par la vaccination.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a rédigé un plan d’action​ pour éliminer la rubéole en Europe d’ici 2020. La Belgique souscrit cet objectif. 

Vaccination

Calendriers vaccinaux :  

Surveillance

La rubéole n’est pas une maladie à déclaration obligatoire en Belgique, sauf à Bruxelles. Le SCR est également à déclaration obligatoire à Bruxelles, ainsi qu’en Wallonie.
 
En plus des cas qui surviendraient à Bruxelles, les données sur les cas de rubéole en Belgique proviennent du Centre National de Référence pour la rougeole, les oreillons et la rubéole, qui réalise les analyses diagnostiques pour des cas cliniques et fait le génotypage. Mais le nombre d’analyses restait faible (n=28 en 2017). Afin de renforcer la surveillance, dans le contexte du plan d’élimination de la rubéole, le CNR réalise également depuis 2018, une PCR pour tous les cas cliniquement suspects de rougeole. Ainsi en 2018, un cas de rubéole, importé d’Algérie, a été diagnostiqué chez un homme suspecté d’avoir une rougeole, sur un total de 223 analyses réalisées.
 
Le SRC est suivi par différents systèmes de surveillance dont le Centre National de Référence pour les infections congénitales, le réseau de surveillance PediSurv et le système des maladies à déclaration obligatoire. Aucun cas de SRC n’a été déclaré en Belgique depuis au moins 2007, excepté un cas importé en 2012.

Informations utiles

Informations générales :

Diagnostic :

Situation en Europe :


​Scientifique responsable: Tinne Lernout​

Last modified: