Skip Ribbon Commands
Skip to main content
NL FR EN
A
A
A

 Tularemie (Francisella tularensis)

 Tularemie (Francisella tularensis)

  

  

 

Tularemie, ook wel hazenpest of konijnenkoorts genoemd, is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Francisella tularensis. Deze bacterie komt wijdverspreid voor in de natuur, onder meer in zoogdieren, vogels, insecten, maar ook soms in brak water en modder. In een koel en vochtig klimaat kan de bacterie zich maanden handhaven in de natuur.

Hazen en teken zijn de belangrijkste bron van infectie bij de mens. Maar ook huisdieren (schapen, katten, honden, enz.) zijn accidentele gastheren en kunnen de mens infecteren. De bacterie wordt overgedragen door direct contact van de huid met geïnfecteerde dieren, besmette gewassen, grond of materiaal en door tekenbeten. Besmetting door inname van bevuild voedsel of water, of door insectenbeten werd ook beschreven. Infecties vinden in hoofdzaak incidenteel plaats, maar tularemie kan ook epidemieën veroorzaken, vaak gerelateerd aan besmet oppervlaktewater.

De symptomen van de ziekte zijn niet specifiek en het klinisch beeld kan nogal variëren afhankelijk van de ingangspoort van de bacterie.

• De ulceroglandulaire vorm is de meest voorkomende en ontstaat na een beet van een teek of hertenvlieg of na contact met een besmet dier. Deze vorm kenmerkt zich door een zweer op de plaats waar de bacterie het lichaam is binnengedrongen en plaatselijke gezwollen lymfeklieren.

• De glandulaire vorm heeft dezelfde kenmerken als de ulceroglandulaire vorm, maar zonder zweer, en ontstaat op dezelfde manier.

• De oculoglandulaire vorm ontstaat wanneer de bacterie via het oog binnenkomt. Het oog raakt dan ontstoken en de lymfeklieren voor het oor gaan zwellen.

• De orofaryngeale vorm komt voor bij besmetting via drinkwater of voedsel. Deze vorm kenmerkt zich door gezwollen lymfeklieren in de nek, keelpijn, zweren in de mond en tonsillitis.

• De pneumonische vorm is de meest ernstige vorm en ontstaat na inademing van stof of aerosols, of wanneer andere vormen onbehandeld blijven en de bacterie zich via de bloedbaan naar de longen kan verspreiden. Deze vorm kenmerkt zich door hoest, pijn in de borststreek en ademhalingsmoeilijkheden.

 ​Tyfoïdale tularemie is een systemische vorm, ongeacht de ingangspoort van de bacterie. Deze vorm wordt gekarakteriseeerd door koorts, hoofdpijn, algemeen onwelzijn, diarrhee, buikpijn en septische shock.

De infectie wordt behandeld met antibiotica.

In België komt de ziekte zeer zelden voor, maar elders in Europa (vooral in Oost-Europa, Zuid-Europa en de Scandinavische landen) komt de ziekte frequent voor. De belangrijkste risicogroepen zijn jagers, landbouwers en mensen die veel vrije tijd doorbrengen in bossen.

Surveillance​

Tularemie is in alle regio’s van België meldingsplichtig. De diagnose in België gebeurt in het referentielaboratorium van het Sciensano dat instaat voor de isolatie en de moleculaire typering van Francisella tularensis en voor serologische tests. In Belgie werden tussen 1950 en 2020 maar 19 gevallen van tularemie gerapporteerd, waarvan 16 gevallen tussen 2012 en 2020. Het lijkt er dus op dat de incidentie van tularemie stijgt, al speelt verhoogde waakzaamheid vermoedelijk ook een rol.

Voor meer informatie zie: Surveillance van tularemie in België in 2015-201620172018​2019 en 2020​.

Nuttige informatie

Algemene informatie:

Richtlijn tularemie infectieziektebestrijding Vlaanderen

Informatiefiche tularemie ECDC

Diagnose:

Referentielaboratorium voor Francisella tularensis

Verplichte melding:

Verplichte melding Vlaanderen

Situatie in Europa :

Tularemie - Jaarlijks epidemiologisch rapport 2019, ECDC​

Wetenschappelijk verantwoordelijke: Amber Litzroth​​​​​​​​​​​

 

La tularémie, également appelée « fièvre du lapin », est une maladie infectieuse provoquée par la bactérie Francisella tularensis. La bactérie en question est très présente dans la nature, non seulement chez les rongeurs, les oiseaux, les insectes, mais aussi parfois dans les eaux saumâtres et la boue. La bactérie est capable de survivre pendant des mois dans la nature en cas de climat froid et humide.

Les lièvres et les tiques représentent les principaux vecteurs de l’infection humaine, mais les animaux domestiques (moutons, chats, chiens, etc.), qui constituent des hôtes accidentels, peuvent également être

source d’infection chez l’homme. La bactérie se transmet par contact cutané direct avec des animaux infectés, des végétaux, le sol ou du matériel contaminé, et par morsures de tiques. La contamination par ingestion d’aliments ou d’eau contaminés, ou par piqûre d’insecte a également été décrite.

Les infections sont généralement épisodiques, mais peuvent parfois revêtir un caractère épidémique (cette dernière forme étant souvent reliée à une contamination d’eaux de surface).

Les symptômes de la maladie sont peu spécifiques et la présentation clinique peut varier en fonction du mode d’inoculation de la bactérie.

• La forme ulcéroganglionnaire, la plus fréquente, est causée par une morsure de tique ou une piqûre de chrysops, ou par un contact avec un animal contaminé. Cette forme se caractérise par la formation d’un ulcère à l’endroit où la bactérie a pénétré l’organisme et par un gonflement local des ganglions lymphatiques. 

• La forme ganglionnaire présente les mêmes caractéristiques que la forme ulcéroganglionnaire, mais sans ulcère, et son mode de transmission est identique.

• La forme oculoganglionnaire apparaît lorsque la bactérie pénètre dans l’organisme par l’œil ; elle provoque une inflammation oculaire et un gonflement des ganglions lymphatiques devant l’oreille. 

• La forme oropharyngée est contractée par l’ingestion d’eau ou d’aliments contaminés. Cette forme se caractérise par un gonflement des ganglions lymphatiques du cou, un mal de gorge, des ulcères buccaux et une amygdalite.

• La forme pulmonaire, la plus sévère, résulte de l’inhalation de particules ou d’aérosols ; elle peut également se développer lorsque d’autres formes de la maladie restent non traitées, la bactérie se disséminant alors dans le corps via la circulation sanguine. Cette forme se caractérise par une toux, une douleur thoracique et des difficultés respiratoires.​​

• ​​La forme typhoïdique est une forme systémique, quelle que soit la porte d'entrée. Cette forme se caractérise par fièvre, céphalées, malaise, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales, choc septique (coma).

L’infection se traite par antibiothérapie.

Si elle est très rare en Belgique, la maladie est fréquente dans d’autres régions d’Europe (surtout en Europe de l’Est, en Europe du Sud et dans les pays scandinaves). Les principaux groupes à risque sont les chasseurs, les agriculteurs et les personnes s’adonnant régulièrement à des loisirs dans des bois ou forêts.

Surveillance

En Belgique, la tularémie est une maladie à déclaration obligatoire dans toutes les régions. Le diagnostic est établi par le laboratoire de référence de Sciensano, qui se charge de l’isolement et du typage moléculaire de Francisella tularensis et de la réalisation d’examens sérologiques.

En Belgique, seuls 19 cas de tularémie ont été recensés entre 1950 et 2018, dont 16 cas entre 2012 et 2020. Il semblerait donc que l’incidence de la tularémie soit en hausse, même s’il est probable que le renforcement de la vigilance joue également un rôle.

Pour en savoir plus: Surveillance de la tularémie en Belgique en 2015-2016, en 2017en 2018​, en 2019 et en 2020​.

 

Informations utiles​

Informations générales:

Fiche MATRA tularémie AViQ

Fiche d’information tularémie ECDC

Diagnostic:

Laboratoire de référence Francisella tularensis

Déclaration obligatoire:

Déclaration d'un cas de tularémie en Wallonie, AViQ

Situation en Europe:

Tularémie - Rapport épidémiologique annuel 2019, ECDC

Scientifique responsable: Amber Litzroth

Last modified: