Skip Ribbon Commands
Skip to main content
NL FR EN
A
A
A

 ​​Syfilis (Treponema pallidum)

 ​Syphilis (Treponema pallidum)

 Syphilis (Treponema pallidum)

  

 

Epidemiologie

Syfilis is een seksueel overdraagbare infectie veroorzaakt door de spirocheet bacterie Treponema pallidum.

De surveillance van syfilis toont ons dat het aantal syfilis-infecties toeneemt in België en in Europa sinds de late jaren negentig als gevolg van uitbraken in grote steden vooral onder mannen die seks hebben met mannen. In België stijgt het gemiddelde jaarlijkse aantal meldingen met 24%.

Er zijn 4 keer meer geïnfecteerde mannen dan vrouwen.

De surveillance van syfilis toont ook een hoog percentage van met syfilis gereïnfecteerde patiënten. In België zijn jaarlijks 25% van de gemelde syfilis-episodes reïnfecties.

Symptomen

Veel mensen met syfilis hebben geen symptomen en beseffen niet dat ze besmet zijn. Bij een syfilis-infectie onderscheidt men vier fasen: het primair, secundair, latent en tertiair stadium.

De syfilisziekte begint meestal met een of meerdere pijnloze zweren die na 3 tot 6 weken verdwijnen zonder behandeling. De initiële zweer zal verschijnen rond drie weken na de infectie. Als u niet behandeld wordt tijdens de eerste fase, zal de infectie blijven in een secundaire fase.

De symptomen van de secundaire fase kunnen 6 weken tot 6 maanden na de eerste zweer opkomen. Het meest voorkomende symptoom is een huiduitslag, vaak op de handpalmen of de voetzolen. Dit kan gepaard gaan met 'griepachtige' symptomen: koorts, gezwollen lymfeklieren, keelpijn, hoofdpijn, spierpijn en vermoeidheid. Deze symptomen kunnen ook verdwijnen zonder behandeling. Zonder behandeling treedt ziekte in de zogeheten de latente fase. De infectie blijft besmettelijk (kan worden doorgegeven aan iedereen met wie men seks heeft) tijdens de primaire, secundaire en vroege latente fase. Er zijn geen symptomen van een infectie in de latente fase, maar men loopt het risico op het ontwikkelen van tertiaire syfilis als de infectie niet wordt behandeld. De latente fase (vroege en late) kunnen jaren duren en ongeveer 15% van de mensen zullen tertiaire syfilis ontwikkelen. Tertiaire syfilis is een zeer ernstige aandoening en kan een beroerte, verlies van coördinatie, gevoelloosheid, verlamming, blindheid, doofheid en hart- en vaatziekten veroorzaken.

Transmissie

Syfilis wordt overgedragen via seksueel contact, vaginaal, anaal en oraal seks, zonder condoom; of door direct contact met een syfilis-zweer.

Tijdens de geslachtsgemeenschap heeft syfilis meer kans om overgedragen te worden van mannen naar mannen en van mannen naar vrouwen dan van vrouwen naar mannen. Zwangere vrouwen kunnen de infectie doorgeven aan hun foetus, hetzij via de placenta of tijdens de geboorte.

Het is mogelijk om syfilis via bloedtransfusie of intraveneus drugsgebruik te krijgen, maar deze soorten transmissies zijn zeer zeldzaam (het bloed van donoren wordt streng gescreend op syphilis). Syfilis kan niet worden gevangen door terloops contact (bijv .toilet zetels, zwembaden, sauna's).

Risico

Mensen die een bijzonder risico lopen, zijn degenen die meerdere seksuele partners en gelijktijdige partnerschappen hebben, zonder gebruik van een condoom; mannen die seks hebben met mannen lopen een bijzonder hoog risico als gevolg van de seksuele praktijken als anale seks en orale seks;

Mensen met een voorgeschiedenis van syfilis en die HIV positief zijn, lopen een verhoogd risico.

Complicaties

De laatste fase, ook wel tertiaire syfilis genoemd, begint 3 of meer jaren na de infectie. Ongeveer 30-40 % van de besmette mensen stromen door naar deze laatste fase. In dit stadium is de persoon niet meer besmettelijk, maar de bacteriën activeren, vermenigvuldigen en verspreiden zich over het hele lichaam, met beschadiging van het hart, ogen, hersenen, zenuwstelsel, botten en gewrichten als gevolg.

Huid-, testes- en andere weefseltumoren kunnen zich ontwikkelen; cardiovasculaire symptomen zoals aorta-aneurysma en aortaklep-insufficiëntie kunnen zich voordoen; evenals degeneratie van het centraal zenuwstelsel met dementie, tremoren en verlies van productiviteit.

Tertiaire syfilis heeft een zeer hoog sterftecijfer als gevolg van de ingrijpende gevolgen van de ziekte.

Syfilis-infectie en zwangerschap

Een zwangere vrouw kan syfilis doorgeven aan haar baby tijdens de zwangerschap of tijdens de geboorte. De infectie, bekend als congenitale syfilis, is een zeer ernstige aandoening en veroorzaakt meestal miskraam, doodgeboorte of foetale afwijkingen. Baby's geboren met syfilis kunnen symptomen-vrij zijn bij de geboorte, maar zonder directe behandeling kunnen zich ernstige problemen voordoen waaronder epileptische aanvallen en dood.

Geïnfecteerde baby's hebben vaak onomkeerbare centraal zenuwstelsel- en multiorgaanschade. Asymptomatische zuigelingen kunnen een ontsteking van het hoornvlies (keratitis), artritis, doofheid, en schade aan het centraal zenuwstelsel ontwikkelen op latere leeftijd. Zwangere vrouwen moeten worden getest op syfilis en behandeld met antibiotica indien gediagnosticeerd met de infectie.

In België worden de zwangere vrouwen routinematig getest op syfilis en behandeld bij infecties. Het aantal congenitale infecties in België is laag.

Diagnose

De infectie is gemakkelijk gediagnosticeerd met een serologische bloedonderzoek. Het is een combinatie van een niet-treponemale testen (RPR of VDRL), met een treponemale test (TPHA, TPPA of FTA).

Bij zweren kan een uitstrijkje worden genomen om de diagnose te bevestigen. Daarvoor wordt “dark field microscopie”, DFA of PCR worden gebruikt.

Onderstaande tabel toont de interpretatie van de serologische tests. Het testing algoritme voor primaire syfilis is voorgesteld op de foto.

Niet-Treponemale test Treponemale test Mogelijke interpretatie
+ + Actieve syfilis.
1/8 + + Vals positief of vroege fase.
Licht + ​+ Doorgemaakte of behandelde of oude infectie.
+ - Vals positief, geen syfilis.
- + Primaire of latente syphilis, of reeds behandelde syfilis.
- - Geen syfilis of incubatieperiode.
 

 

Voor bevestiging van congenitale syfilis: detectie van de bacterie door DFA-TP in de navelstreng, de placenta, een loopneus- of huidlesie- staal of detectie van de specifieke IgM (FTA-abs, EIA); en een reactieve niet-treponemale test (VDRL, RPR) in het serum van het kind.

Behandeling

Penicilline V (Benzathine benzylpénicilline) wordt gebruikt voor alle stadia. Bij penicilline allergie kan ceftriaxon worden gebruikt.

Voor congenitale syfilis wordt alleen penicilline gebruikt.

Voor zwangere vrouwen met syfilis en penicilline-allergie wordt desensibilisatie aangeraden.

Links

Intermediaire laboratoriumgegevens 2014

Link to full annual report NL 2013

Link to full annual report FR 2013

Link to PPT STI report 2013

Link to NRC

Public health benefits for partner notification for STI and HIV

Épidémiologie

La syphilis est une infection sexuellement transmissible provoquée par la bactérie (spirochète) appelée Treponema pallidum.

La surveillance de la syphilis nous indique que le nombre d’infections syphilitiques augmente en Belgique et en Europe depuis la fin des années nonante, suite à des éclosions dans les grandes villes, essentiellement chez des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. En Belgique, le nombre moyen d’enregistrements par an augmente de 24 %.

On dénombre 4 fois plus d’hommes infectés que de femmes.

La surveillance de la syphilis indique également un pourcentage élevé de patients réinfectés par la syphilis. Chaque année en Belgique, 25 % des épisodes syphilitiques signalés correspondent à des réinfections.

Symptômes

Bon nombre de personnes souffrant de la syphilis n’ont pas de symptômes et ne se rendent pas compte qu’elles sont infectées. En cas d’infection syphilitique, on distingue quatre phases : le stade primaire, secondaire, latent et tertiaire.

La maladie syphilitique débute le plus souvent par un ou plusieurs ulcères indolores qui disparaissent sans traitement, au bout de 3 à 6 semaines. L’ulcère initial apparaîtra environ trois semaines après l’infection. En l’absence de traitement au cours de la première phase, l’infection entrera alors dans une phase secondaire.

Les symptômes de la phase secondaire peuvent apparaître 6 semaines à 6 mois après le premier ulcère. Le symptôme le plus fréquent est une éruption cutanée, souvent au niveau des paumes des mains ou des plantes des pieds. Ceci peut s’accompagner de symptômes « grippaux » : fièvre, gonflement des ganglions, maux de gorge, maux de tête, douleurs musculaires et fatigue. Ces symptômes peuvent également disparaître sans traitement. Non traitée, la maladie entre en phase dite latente. L’infection reste contagieuse (c’est-à-dire qu’elle peut être transmise à un partenaire sexuel) lors des phases primaire, secondaire et latente précoce. Il n’y a pas de symptômes d’infection au cours de la phase latente, mais il existe un risque de développer une syphilis tertiaire si l’infection n’est pas traitée. La phase latente (précoce et tardive) peut durer des années et environ 15 % des personnes développeront une syphilis tertiaire, une affection très sévère qui peut provoquer un accident vasculaire cérébral, une perte de coordination, une insensibilité, une paralysie, une cécité, une surdité et des maladies cardiovasculaires.

Transmission

La syphilis se transmet par contact sexuel, qu’il soit vaginal, anal ou oral, sans préservatif, ou encore par contact direct avec un ulcère syphilitique.

Durant les rapports sexuels, il est plus probable que la syphilis se transmette d’homme à homme ou d’un homme à une femme que d’une femme à un homme. Les femmes enceintes peuvent transmettre l’infection à leur bébé, que ce soit via le placenta ou au moment de l’accouchement.

Il est possible de contracter la syphilis via une transfusion sanguine ou l’utilisation de drogues intraveineuses, mais ces modes de transmission sont très rares (le sang des donneurs fait l’objet d’un dépistage très strict de la syphilis). La syphilis ne s’attrape pas suite à des contacts fugaces (p. ex. siège des toilettes, piscines, saunas).

Risque

Les personnes qui courent un risque particulier sont celles qui ont plusieurs partenaires sexuels et des partenaires simultanés, et qui n’utilisent pas de préservatifs ; les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes courent un risque particulièrement élevé, en raison de leurs pratiques sexuelles telles que sexe anal et oral ; les personnes ayant un antécédent de syphilis, qui sont positives pour le VIH, courent un risque accru.

Complications

La dernière phase, également appelée syphilis tertiaire, débute 3 ans ou plus après l’infection. Environ 30-40 % des personnes infectées évoluent vers cette dernière phase. À ce stade, la personne n’est plus contagieuse, mais les bactéries sont actives, se multiplient et se propagent dans tout l’organisme, entraînant des lésions au niveau du cœur, des yeux, du cerveau, du système nerveux, des os et des articulations.

On peut observer l’apparition de tumeurs cutanées ou testiculaires et de tumeurs d’autres tissus, ainsi que des symptômes cardiovasculaires tels qu’un anévrisme de l’aorte et une insuffisance valvulaire aortique ; on peut également observer une dégénérescence du système nerveux central avec démence, tremblements et perte de productivité.

La syphilis tertiaire entraîne une mortalité très élevée, consécutive aux conséquences dramatiques de la maladie.

Infection syphilitique et grossesse

Une femme enceinte peut transmettre la syphilis à son bébé, que ce soit pendant la grossesse ou lors de l’accouchement. L’infection, qui porte le nom de syphilis congénitale, est très grave et provoque le plus souvent une fausse couche, un enfant mort-né ou des malformations fœtales. Les bébés qui naissent avec la syphilis peuvent être asymptomatiques au moment de la naissance mais, sans traitement direct, ils peuvent présenter des problèmes sérieux, notamment des crises d’épilepsie, voire un décès.

Les bébés infectés ont souvent des lésions irréversibles au niveau du système nerveux central ainsi que des lésions organiques multiples. Les nourrissons asymptomatiques peuvent développer ultérieurement une inflammation de la cornée (k��ratite), une arthrite, une surdité et des lésions du système nerveux central. Les femmes enceintes doivent faire l’objet d’un dépistage de la syphilis et recevoir un traitement antibiotique s’il s’avère qu’elles sont infectées.

En Belgique, on recherche systématiquement la présence d’une syphilis chez les femmes enceintes, lesquelles sont traitées en cas d’infection. Le nombre d’infections congénitales en Belgique est faible.

Diagnostic

L’infection est facilement diagnostiquée à l’aide d’une analyse de sang sérologique. Il s’agît d’une combinaison d'un test non tréponémique (RPR ou VDRL), avec un test tréponémique (TPHA, TPPA ou FTA).

En cas d’ulcère, on peut réaliser un frottis pour confirmer le diagnostic. Pour ce faire, on utilise le « microscope à fond noir », la DFA ou la PCR.

Le tableau ci-dessous montre l'interprétation des tests sérologiques. L'algorithme de dépistage de la syphilis primaire est présenté dans l'image.

Test non tréponémique Test tréponémique Interprétation
+ + Infection active
1/8 + + Faux positif ou stade précoce
Légèrement + + Infection passée ou traitée ou ancienne
+ -​ Faux positif, pas d’infection
- + Infection primaire ou latente, ou infection traitée
- - Pas d’infection ou période d’incubation
 

 

Pour confirmer une syphilis congénitale : détection de la bactérie par DFA-TP dans le sang de cordon, le placenta, les sécrétions nasales ou une lésion cutanée, ou détection des IgM spécifiques (FTA-abs, EIA) ; et un test non tréponémique réactif (VDRL, RPR) dans le sérum du bébé.

Traitement

La pénicilline V (Benzathine benzylpénicilline) est utilisée à tous les stades. En cas d’allergie à la pénicilline, on peut utiliser de la ceftriaxone.

En cas de syphilis congénitale, on n’utilise que la pénicilline.

Chez les femmes enceintes infectées par la syphilis et souffrant d’une allergie à la pénicilline, on recommande une désensibilisation.

Liens

     Données IST intermédiaires des laboratoires 2014

Link to annual report NL 2013

Link to annual report FR 2013

Link to PPT STI report 2013

Link to NRC

Public health benefits for partner notification for STI and HIV

 

Epidemiology

Syphilis is a sexually acquired infection caused by the spirochete bacterium Treponema pallidum.

The syphilis disease surveillance shows that the number of syphilis infections is increasing in Belgium as in Europe since the late nineties due to outbreaks in large cities primarily among men who have sex with men. In Belgium, there is mean annual increase of 24 %.

There are 4 times more Infected men than women.

The syphilis disease surveillance shows also a high percentage of syphilis reinfected patients. In Belgium, yearly 25% of the reported syphilis-cases are reinfections.

Symptoms

Many people with syphilis do not have any symptoms and may not realize they are in​fected. There are four stages to syphilis infection; primary, secondary, latent and tertiary stage. Syphilis infection usually begins with a single painless sore, although there may be multiple sores, that last 3-6 weeks and disappear without treatment. The initial sore will generally appear around three weeks after you catch the infection. If you don’t receive treatment during the primary stage, the infection will continue to the secondary stage. Symptoms may develop six weeks to six months after the initial sore. The most common symptom is a rash often on the palms of the hands or the soles of the feet. This may be accompanied by ‘flu-like’ symptoms: fever, swollen lymph nodes, sore throat, headaches, muscle aches, and fatigue. These symptoms can also resolve without treatment. Without treatment the disease will now enter what is known as the latent stage. The infection remains infectious (can be passed to anyone you have sex with) during the primary, secondary and early latent stages. There are no symptoms of infection in the latent stage but you are at risk of developing tertiary syphilis if the infection is not treated. The latent stages (early and late) can last for years and about 15% of people will go on to develop tertiary syphilis. Tertiary syphilis is a very serious condition and can cause stroke, loss of coordination, numbness, paralysis, blindness, deafness and heart disease.

Syphilis is transmitted through sexual contact, vaginal, anal and oral intercourse , without a condom; or through direct contact with a syphilis sore.

During sexual intercourse, syphilis is more likely to be transmitted from men to men and from men to women than from women to men.

Pregnant women can also pass on the infection to their foetus either through the placenta or during birth.

It is possible to catch syphilis from unscreened blood transfusions or injecting drugs, though these types of transmissions are very rare. Syphilis cannot be caught by casual contact (e.g. toilet seats, swimming pools, saunas).

Risk

People particularly at risk include those who have multiple sexual partners and concurrent partnerships, without using a condom; men who have sex with men are at particular high risk due to the sexual practices as anal intercourse and oral sex;

People with a history of syphilis and who are HIV positive are also at increased risk;

Sequelae

The final stage, also called tertiary syphilis, begins 3 or more years after infection. About 30–40 percent of infected people progress to this stage. At this stage, the person may no longer be contagious, but the bacteria reactivate, multiply, and spread throughout the body, damaging the heart, eyes, brain, nervous system, bones, and joints. Tumors may develop on skin, bone, testes, and other tissues; cardiovascular symptoms such as aortic aneurysm and aortic valve insufficiency may develop; degenerative central nervous system disease can produce dementia, tremors and loss of productivity.

Tertiary syphilis has a very high mortality rate due to the far-reaching effects of the disease on the central nervous system.

Syphilis infection and pregnancy

A pregnant woman can pass syphilis on to her baby during pregnancy or during birth.

The infection, known as congenital syphilis, is a very serious condition and usually causes miscarriage, still birth, or foetal abnormalities. Babies born with syphilis may have no symptoms of infection at birth but without prompt treatment serious problems may develop including seizures and death.

Infected infants often have irreversible central nervous system and multi organ damage. Asymptomatic infants may develop inflammation of the cornea (keratitis), arthritis, deafness, and central nervous system damage later in life. Pregnant women should be tested for syphilis and treated with antibiotics if diagnosed with the infection.

In Belgium, pregnant women are routine tested for syphilis and treated in case of infections. The number of congenital infections in Belgium is low.

Diagnosis

The infection is easily diagnosed with a serologic blood test. The used tests are RPR, VDRL, TPHA, TPPA or EIA.

In case of sores, a swab may be taken to confirm the diagnosis. Therefore, dark-filed microscopy, DFA or PCR can be used.

The way how serological tests are interpreted and how the algorithm for primary syphilis screening is constructed is shown below.

Non-treponemal test Treponemal test Interpretation
+ + Active syphilis.
1/8 + + False positive or early stage.
Slightly + + Previous, treated or old infection.
+ - False positive, no syphilis.
- + Primary or latent or treated syphilis.
- - No syphilis or still in incubation period.
 

 

For confirmation of congenital syphilis: detection of the bacterium by DFA-TP in the umbilical cord, the placenta, a nasal discharge or skin lesion material or detection of the specific IgM (FTA-abs, EIA); and a reactive non-treponemal test (VDRL, RPR) in the child’s serum.

Treatment

Penicilin IV is used for all stages. In case of penicillin allergy, ceftriaxone can be used.

For congenital syphilis, only penicillin can be used.

Links

Link to annual report NL

Link to annual report FR

Link to PPT STI report

Link to NRC

Public health benefits for partner notification for STI and HIV

Last modified: