Skip Ribbon Commands
Skip to main content
NL FR EN
A
A
A

 Salmonellose (Salmonella spp)

 Salmonellose (Salmonella spp)

 Salmonellosis

  

 

Salmonella is een gramnegatieve bacterie van de familie Enterobacteriaceae, die bestaat uit 2 soorten, S. bongori en S. enterica. Deze laatste wordt onderverdeeld in 6 ondersoorten, waarvan bij de mens S. enterica subsp. enterica het meest frequent voorkomt. Binnen deze soorten en ondersoorten zijn weer serotypes te onderscheiden op basis van hun oppervlakte-antigenen en hun naamgeving is vaak gebaseerd op de plaats waar het serotype voor het eerst is geisoleerd.

De serotypes S. enterica enterica serotype typhi of paratyphi zijn de veroorzakers van buiktyfus. Het presenteert zich met koorts, buikpijn, hoofdpijn, vermoeidheid en kan complicaties geven die fataal kunnen zijn indien zij niet worden behandeld. Het reservoir van deze serotypes bevindt zich enkel in de mens en besmetting vindt plaats door inname van voedsel of water dat besmet is geraakt door een ziek mens of een chronische drager ofwel via direct contact met een geïnfecteerd persoon.

De niet-tyfus Salmonella’s zijn de grootste veroorzakers van voedselvergiftigingen. Een infectie met deze pathogenen leidt vaak tot gastroenteritis (diarree, braken, koorts en buikpijn) en kan bij kwetsbare groepen (jonge kinderen, ouderen, immuungecompromiteerden) leiden tot een bacteriemie. Het belangrijkste reservoir voor de niet-tyfus Salmonella’s zijn de dieren: pluimvee, varkens, runderen, reptielen. Besmetting vindt vooral plaats door consumptie van dierlijke producten, zoals niet volledig gegaard gehakt, eieren, gevogelte en melkproducten of door besmet water.

Surveillance

De gegevens met betrekking tot Salmonella zijn voorbnamelijk afkomstig van het Nationaal Referentiecentrum (NRC) en de peillaboratoria.

verslag gegevens 2015-2016

verslag gegevens 2017-2018 

Nuttige informatie

Algemene informatie:

Informatiefiche EFSA​

Informatiefiche ECDC

Informatiefiche WHO

Algemene informatie CODA-CERVA

Informatiefiche collectieve voedselvergiftigingen en -infecties Agentschap Zorg en Gezondheid ​​​​​​​​

Algemene informatie over buiktyfus:

Informatiefiche ECDC​

Informatiefiche WHO​

Informatiefiche buiktyfus Agentschap Zorg en Gezondheid ​​​​​​​​

Diagnose:

Referentiecentrum voor Salmonella

Preventie:

Preventie Rapport 2006 - WHO

Wetenschappelijk verantwoordelijke Dieter Van Cauteren​​​​​​​​​

 

Salmonella est une bactérie à gram-négatif de la famille des Enterobacteriaceae dont il existe 2 espèces, S. bongori et S. enterica. Cette dernière est subdivisée en 6 sous-espèces dont la plus fréquente chez l’homme est S. enterica subsp. enterica. Ces espèces et sous-espèces sont divisées en sérotypes en fonction de  leurs antigènes de surface et leur nom proviendra souvent du lieu où le sérotype a été isolé pour la première fois.

Les S. enterica enterica serotype typhi ou paratyphi sont à l’origine de la fièvre typhoïde. Celle-ci se présente par de la fièvre, des douleurs abdominales, des céphalées, de la fatigue et peut donner des complications qui peuvent être mortelles en l’absence de traitement. Le réservoir est uniquement humain et la contamination se fait par ingestion de nourriture ou d’eau contaminée par un malade ou un porteur chronique ou bien par contact direct avec une personne porteuse.

Les Salmonelloses non typhiques sont les plus fréquemment responsables d’intoxications alimentaires. Une infection par ces pathogènes provoquera le plus souvent une gastro-entérite (diarrhée, vomissements, fièvre et douleurs abdominales) et, chez les personnes plus fragilisées (jeunes enfants, personnes âgées, immunodéprimés), une bactériémie. Le réservoir le plus important sont les animaux : les volailles, les porcs, le bétail, les reptiles. La contamination se fait notamment via la consommation de produits d’origine animale comme la viande hachée mal cuite, les œufs, la volaille et les produits laitiers ou de l’eau contaminée.

Surveillance

Les données concernant salmonella proviennent majoritairement du Centre National de Référence (CNR) et des laboratoires vigies. 

Rapport épidémiologique campylobacter 2017-2018

Epistat​

Informations utiles

Informations générales:

Fiche d'information EFSA​

Fiche d'information ECDC

Fiche d'information OMS

Informations générales CODA-CERVA

Fiche d'information toxi-infections alimentaires collectives AViQ ​​​​​​​​

Informations générales concernant la fièvre typhoïde:

Fiche d'information ECDC​

Fiche d'information OMS​

Fiche d'information fièvre typhoïde AViQ​

Diagnostic:

Centre de référence pour Salmonella

Prévention:

Prévention Rapport 2006 - OMS

Scientifique responsable: Dieter Van Cauteren​

... is an infection caused by Salmonella bacteria. Most people infected with Salmonella develop diarrhea, fever, vomiting, and abdominal cramps 12 to 72 hours after infection. In most cases, the illness lasts four to seven days, and most people recover without treatment. In some cases, the diarrhea may be so severe that the patient becomes dangerously dehydrated and must be hospitalized.​
More: NRC ; ECDC ; CDC​ ; Wikipedia​
 

Surveillance facts & reports​​

salm_nrc.PNG 
[Disclaimer: Surveillance networks do not capture the entire number of cases in Belgium, cf. Surveillance for more information]​
More NRC reports on the NRC website​​​​

Publications​


Links​​​


Last modified: