Skip Ribbon Commands
Skip to main content
NL FR EN
A
A
A

 Hepatitis B

 Hépatite B

 HBV

  

​Het hepatitis B-virus is een DNA-virus dat behoort tot de familie van Hepadnaviridae

Hepatitis B wordt overgedragen door blootstelling aan besmet bloed (transfusies, vuile naalden, enz.) of andere lichaamsvloeistoffen van een besmette persoon (speekseloverdracht, seksuele overdracht, perinatale overdracht van moeder op kind).

De incubatietijd varieert van 4 tot 28 weken. De acute infectie duurt enkele weken. In 90% van de gevallen verloopt deze zonder symptomen (zogenaamde "asymptomatische" infectie) en blijft dus onopgemerkt. In andere gevallen treedt een acute hepatitis op, meestal gekenmerkt door koorts, misselijkheid, buikpijn en geelzucht. In 1% van de gevallen is de acute infectie fulminant, met leverfalen en een hoog risico op overlijden bij afwezigheid van levertransplantatie.

Na de acute infectiefase wordt het virus meestal geëlimineerd. Bij enkele personen zal het echter langdurig aanwezig blijven (chronisch dragerschap). Bij volwassenen is dit risico <5%, maar bij mensen met immuunstoornissen en bij kinderen jonger dan 6 jaar is het aanzienlijk hoger. Wanneer de infectie in het eerste levensjaar plaatsvindt, is het risico op een chronische infectie 90%. De verwikkelingen van chronische hepatitis B zijn de ontwikkeling van cirrose of primaire leverkanker. 

Surveillance

De monitoring van het aantal gevallen van hepatitis B in België wordt op verschillende niveaus uitgevoerd: 
Epidemiologie​
Voor meer informatie over de epidemiologische situatie van hepatitis B in België, zie Epidemiologische surveillance van het hepatitis B-virus in 2017​   

Vaccinatie

Het vaccin is voor 95% effectief in het voorkomen van infectie en de ontwikkeling van chronische hepatitis. Het vaccin wordt ook aanbevolen voor bepaalde groepen met een hoog risico op infectie (gezondheidswerkers, reizigers naar endemische gebieden, enz.). De adviezen van de Hoge Gezondheidsraad rond vaccinatie tegen hepatitis B voor volwassenen vindt u hier, deze voor kinderen hier.

Basisvaccinatieschema:

Meer informatie

​​​
​​​Le virus de l’hépatite B est un virus à ADN, appartenant à la famille des Hepadnaviridae

L’hépatite B est transmise par exposition à du sang contaminé (transfusions, aiguilles souillées..) ou d’autres fluides corporels d’une personne infectée (transmission salivaire, transmission sexuelle, transmission périnatale de la mère à l’enfant). 

La période d’incubation varie de 4 à 28 semaines. L'infection aiguë dure quelques semaines. Dans 90% des cas, elle ne provoque aucun symptôme (infection dite « asymptomatique ») et passe donc inaperçue. Dans les autres cas, elle est à l’origine d’une hépatite aiguë donnant classiquement lieu à un tableau de fièvre, nausées, douleur abdominale, et jaunisse. Dans 1% des cas, l’infection aiguë est fulminante, avec une défaillance du foie et un haut risque de décès en l’absence de transplantation hépatique.
 
Le virus est généralement éliminé après la phase d’infection aiguë. Néanmoins, chez quelques sujets, il persistera à long terme dans l’organisme. Si le risque de ce « portage chronique » est de <5% chez l’adulte,  il est nettement supérieur chez les personnes immunodéprimées et les enfants de moins de 6ans. Lorsque l’infection à lieu dans la première année de vie, le risque de portage chronique s’élève à 90%. Les complications de l’hépatite B chronique sont le développement d’une cirrhose ou d’un cancer primaire du foie. 

Surveillance

La surveillance du nombre de cas d’hépatites B en Belgique s’effectue à différents niveaux : 
Épidémiologie​​
Pour en savoir plus sur la situation épidémiologique de l’hépatite B en Belgique, voir Surveillance épidémiologique du virus de l’Hépatite B en 2017​. 
​​

Vaccination

Le vaccin est efficace à 95% dans la prévention de l’infection et du développement d’une hépatite chronique. 
La vaccination universelle des nourrissons est recommandée en Belgique depuis 1999. Le vaccin est également recommandé pour certains groupes à haut risque d’acquisition (professionnels de la santé, voyageurs en régions endémiques, etc.). Les recommandations du Conseil supérieur de la Santé sur la vaccination contre l’hépatite B sont présentées ici ​pour les adultes et ici pour les enfants.

Calendriers vaccinaux : 

Pour en savoir plus
Last modified: