Skip Ribbon Commands
Skip to main content
NL FR EN
A
A
A

 Dengue (knokkelkoorts)

 Dengue (Virus de la dengue)

 Dengue

  

 

Dengue is een virale infectie die wordt overgedragen door de steek van geïnfecteerde muggen van het genus Aedes. Het ziektebeeld kan variëren van een goedaardig febriel syndroom tot hoge, afmattende koorts met huiduitslag, hevige hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn, soms met nausea en braken. Hemorragische dengue (koorts, buikpijn, braken, bloedingen) is een potentieel dodelijke complicatie, die hoofdzakelijk wordt gezien bij kinderen. Er bestaat geen vaccin noch een specifieke antivirale behandeling. Met een symptomatische behandeling bedraagt de sterfte minder dan 1%.

Dengue woedt in tropische en subtropische gebieden over de hele wereld. De laatste jaren is de incidentie van dengue sterk gestegen en is de overdracht van het virus vooral toegenomen in steden en voorsteden. Volgens de huidige ramingen van de WGO zouden er jaarlijks wereldwijd 50 tot 100 miljoen gevallen van dengue kunnen zijn. Sinds enkele jaren worden ook gevallen gerapporteerd in Europa, meer bepaald in Madeira en het zuidoosten van Frankrijk. Populatiebewegingen, uitwisseling van koopwaar en de opwarming van het klimaat werken de verspreiding van de vector in de hand. Tot nog toe werd de belangrijkste vector niet waargenomen in België.


Surveillance

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen zorgt sinds 2002 voor de surveillance van dengue. De ziekte moet verplicht worden aangegeven: geïmporteerde en autochtone gevallen in Vlaanderen en Brussel en alleen autochtone gevallen in Wallonië.

Tot nog toe werd geen enkel geval van autochtone infectie in België gerapporteerd, enkel importgevallen. Dengue vormt momenteel geen gevaar in België, maar surveillance blijft belangrijk. Reizigers naar endemische/epidemische zones kunnen immers dengue oplopen en importeren. De diagnose moet snel worden gesteld en er moet snel een behandeling worden gestart.​

Voor meer informatie, zie de resultaten van de surveillance in 20182017 en 2015-2016.

Nuttige informatie

Algemene informatie:

Informatiefiche WHO​

Informatiefiche ECDC

Informatiefiche CDC​

Richtlijn infectiebestrijding Agentschap Zorg en Gezondheid ​​​​​​​​

Diagnose:

Nationaal referentiecentrum voor denguevirus

Wetenschappelijk verantwoordelijke: Javiera Rebolledo ​​​​​​​​​​​​​​​

 ​

La dengue est une infection virale transmise par la piqûre de moustique infecté du genre Aedes. Les symptômes peuvent aller d’un syndrome fébrile bénin à une forte fièvre incapacitante avec éruption, céphalées intenses, douleurs musculaires et artic​ulaires, parfois accompagnés de nausées et vomissements. La dengue hémorragique (fièvre, douleurs abdominales, vomissements, hémorragie) est une complication potentiellement mortelle qui est principalement observée chez les enfants. Il n’existe ni vaccin ni traitement antiviral spécifique pour cette pathologie. Le traitement symptomatique permet de ramener la mortalité en dessous de 1%.

La dengue sévit dans les régions tropicales et subtropicales du monde entier. Ces dernières années, l’incidence mondiale de la dengue a fortement augmenté et la transmission a surtout progressé dans les zones urbaines et périurbaines. Selon les estimations actuelles de l’OMS, il pourrait y avoir chaque année de 50 à 100 millions de cas dans le monde. Depuis quelques années, des cas ont été déclarés en Europe, notamment à Madère et dans le Sud-Est de la France. Les mouvements de population, les échanges de marchandises, le réchauffement climatique favorisent la circulation du vecteur. Le vecteur principal n’est actuellement pas présent en Belgique.

  

Surveillance

La surveillance de la dengue est réalisée par l’Institut de Médecine Tropicale à Anvers depuis 2002. Les cas autochtones de dengue sont à déclaration obligatoire. Jusqu’à présent aucun cas d'infection autochtone n'a été signalé en Belgique, seul des cas importés sont diagnostiqués. Une centaine de cas importés de dengue sont rapportés chaque année. La plupart étaient probablement infectés en Asie du Sud-Est​. Bien que la dengue ne soit actuellement pas un danger en Belgique, la surveillance reste importante car suite à des voyages en zones endémique/épidémique, des cas de dengue peuvent être importés et nécessiter un diagnostic et une prise en charge précoce.

Pour en savoir plus, voir les résultats de la surveillance en 20182017 et 2015-2016.

Informations utiles

Informations générales:

Fiche d'information OMS​

Fiche d'information ECDC

Fiche d'information CDC​

Fiche d'information AViQ ​​​​​​​​

Diagnostic:

Centre national de référence pour le virus de la dengue

S​cientifique responsable: Javiera Rebolledo ​​​​

 

Dengue is a viral infection transmitted through bites of infected mosquitoes of the genus Aedes. The symptoms can range from a mild febrile syndrome to a severe, incapacitating fever with rash, intense headaches, muscle and joint pains, sometimes accompanied by nausea and vomiting. Haemorrhagic dengue (fever, abdominal pain, vomiting and bleeding) is a potentially fatal complication which is mostly seen in children. There is no vaccine or specific antiviral treatment for this disease. With symptomatic treatment, mortality can be limited to less than 1%.

Dengue affects tropical and subtropical areas throughout the world. In recent years, the global incidence of dengue has increased considerably and its transmission has increased mainly in urban and periurban areas. According to current WHO estimates, there may be 50 to 100 million cases each year throughout the world. In the past few years, cases have been reported in Europe, particularly in Madeira and in southeastern France. Population movements, trade and a warmer climate are encouraging the spread of the vector. The principal vector is not currently found in Belgium.

 

Surveillance

Surveillance of Dengue has been carried out by the Institute of Tropical Medicine in Antwerp since 2002. It is a notifiable disease. There has so far never been a case of autochthonous infection in Belgium, and all the cases diagnosed have been imported. Although dengue is not currently a hazard in Belgium, surveillance is still important because after travel to endemic/epidemic areas, cases of dengue may be imported and these would require early diagnosis and treatment.

Links

Contact CNR
MATRA information sheet
WHO
ECDC
CDC

Last modified: