Skip Ribbon Commands
Skip to main content
NL FR EN
A
A
A

 Coronavirus infectie (bijvoorbeeld SARS, MERS)

 Infection à coronavirus (par example SARS, MERS)

 Coronavirus

  


Voor informatie specifiek rond COVID-19 zie:

  

Pathogeen

Coronavirus is een RNA virus behorende tot de Coronaviridae familie. Deze familie bestaat uit 4 subgroepen (α, β, γ en δ). Er zijn zes coronavirussen (CoV’s) gekend die ziekte bij de mens kunnen veroorzaken; twee alfa –virussen CoV-229E en CoV-OC43; en 4 beta-virussen CoV-NL63, CoV-KU1, severe acute respiratory syndrome SARS-CoV en Middle East respiratory syndrome MERS-CoV.

Transmissie

CoV’s worden door geïnfecteerde personen overgedragen via de lucht; hoesten of niezen, via direct contact (handen) of indirect door het aanraken van gecontamineerde voorwerpen en volgend contact met neus, mond of ogen.​

De incubatieperiode bedraagt 2 tot 5 dagen.
 

Klinische presentatie 

CoV’s komen algemeen voor in de menselijke populatie en veroorzaken ziektesymptomen die variëren van een gewone verkoudheid tot een acuut respiratoir syndroom. 
 

Met uitzondering van SARS- en MERS-CoV, veroorzaken de gekende circulerende humane CoV’s (HCoV) slechts milde infecties aan de bovenste luchtwegen of het spijsverteringsstelsel. Deze gaan meestal gepaard met kortdurende symptomen als rhinitis, hoest, zere keel of koorts. 

In zeer jonge of oudere personen en immunogecompromitteerde patiënten kunnen deze algemeen voorkomende HCoV’s echter ook lage luchtweginfecties en mogelijks longontsteking veroorzaken. 

Epidemiologie
 

Coronavirussen (CoV’s) komen zowel voor in dieren als mensen en in regel infecteren ze slecht één specifieke gastheersoort of een nauwverwante groep soorten. SARS-CoV en MERS-CoV vormen echter uitzonderingen op deze regel.

In 2002 werd severe acute respiratory syndrome (SARS) – CoV voor het eerst gevonden in Guangdong, China. Het virus leidde tot acute atypische longontsteking, ademhalingsproblemen en mogelijks spijsverteringsproblemen, zelfs bij jonge gezonde personen, en veroorzaakte een wereldwijde epidemie. Sinds 2004 zijn er wereldwijd geen nieuwe gevallen gerapporteerd, maar surveillance wordt in stand gehouden.

CoV-SARS kan zowel mensen als dieren (vleermuizen, knaagdieren, civetkatten, apen, wasberen,…) infecteren en wordt beschouwd als een, van oorsprong, dierlijk virus waarbij in 2002 een “gastheersprong” naar de mens plaatsvond. De reservoir gastheersoort is tot op heden nog niet met zekerheid gekend, maar vleermuizen worden beschouwd als potentiele reservoirgastheren.

In 2012 dook Middle East respiratory syndrome (MERS-CoV) op in Jordanië en Saoudi-Arabië en dit virus circuleert nog steeds. MERS-CoV kan net als SARS-CoV acute lage luchtweginfecties veroorzaken, maar progressie naar ernstige ziekte is meer waarschijnlijk bij mensen met bestaande gezondheidsproblemen zoals immunocompressie, suikerziekte, kanker en chronische long-, hart- of nierziekte. Gemiddeld sterft 30% van de geconfirmeerde MERS- bCoV gevallen, maar bij gezonde gevallen verloopt de infectie dikwijls ongemerkt.

Anders dan bij SARS-CoV blijft de transmissie van mens op mens bij MERS-CoV beperkt, met weinig export van MERS-CoV infecties uit de endemische regio als gevolg. De incubatieperiode voor MERS-CoV bedraagt 2 tot 14 dagen. MERS-CoV wordt net als SARS-CoV beschouwd als een zoönotische infectie met een dierlijke gastheer als reservoir gastheersoort. Deze reservoirsoort is nog niet met zekerheid gekend, maar mogelijke associaties met vleermuizen en kamelen werden gerapporteerd.​​

Surveillance

Methode

De surveillance van coronavirussen is enerzijds gebaseerd op de verplichte melding van MERS-CoV en SARS-CoV en anderzijds op de surveillance door het NRC Respiratoire Pathogenen.

Voor de opduikende virussen MERS-CoV en SARS-CoV geldt namelijk een meldingsplicht in alle Belgische gewesten om mogelijke gevallen reeds in een vroeg stadium nauwlettend te kunnen opvolgen.

Resultaten

In België werd tot op heden geen enkel  bevestigd geval van SARS-CoV gevonden. Er kwamen tot nu toe ook nog geen bevestigde gevallen van MERS-CoV voor in ons land. Sinds 2013 werd de procedure enkele keren toegepast bij personen die, na een verblijf in endemische gebied, symptomen vertoonden die mogelijk te wijten waren aan MERS-CoV, maar er werd geen enkele patiënt positief bevonden voor het virus. 

Het risico dat deze MERS-Coronavirus epidemie op dit moment stelt voor België is de mogelijkheid op een geïmporteerd geval na blootstelling in het Midden-Oosten. Het grootste risico betreft blootstelling van zorgverleners bij het behandelen van een vermoedelijk geval omdat overdracht tussen mensen uitzonderlijk is, behalve in een ziekenhuismilieu omwille van de nauwe en herhaaldelijke contacten daar. 

België beschikt over een procedure voor de aanpak van een mogelijk geval en over de capaciteit om de diagnose te stellen, maar een nauwlettende opvolging van de situatie blijft geboden.

Nuttige informatie

 
 
Algemene informatie: Algemene informatie ECDC 
 
 

Wetenschappelijk verantwoordelijke

 

Nathalie Bossuyt​​​​​​​


Pour l'info spécifique pour COVID-19 voir:

Le nouveau Coronovirus COVID-19

 

Agent pathogène

 

Le coronavirus est un virus à ARN appartenant à la famille des Coronaviridae. Cette famille se compose de 4 sous-groupes (α, β, γ et δ). On connaît six coronavirus (CoV) susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme : deux alphavirus (CoV-229E et CoV-OC43) et 4 bêta-virus (CoV-NL63, CoV-KU1, le SARS-CoV, à l'origine du syndrome respiratoire aigu sévère, et le MERS-CoV, à l'origine du syndrome respiratoire du Moyen-Orient).

Transmission

Les CoV sont transmis par la personne infectée par voie aérienne : par la toux ou les éternuements, par contact direct (mains) ou indirect (en touchant des objets contaminés), suivi d’un contact avec le nez, la bouche ou les yeux. ​

La période d’incubation varie entre 2 et 5 jours. ​

Manifestation clinique

Les CoV se rencontrent généralement au sein de la population humaine et induisent des symptômes cliniques qui vont d'un simple rhume à un syndrome respiratoire aigu. 

 

À l'exception des SARS-CoV et des MERS-CoV, les CoV humains (HCoV), connus qui circulent actuellement chez l’homme, induisent seulement des infections légères des voies respiratoires supérieures ou du système digestif. Celles-ci s’accompagnent le plus souvent de symptômes de courte durée, tels que rhinite, toux, mal de gorge ou fièvre. 

Cependant, ces HCoV très courants peuvent aussi provoquer des infections des voies respiratoires inférieures et éventuellement une pneumonie chez des personnes très jeunes, des personnes âgées et des patients immunodéprimés.

Épidémiologique

Les coronavirus (CoV) touchent aussi bien les animaux que les humains, et infectent généralement une seule espèce d’hôte spécifique ou un groupe d’espèces étroitement apparentées. Les SARS-CoV et MERS-CoV constituent toutefois une exception à cet égard.

En 2002, le CoV du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS ou SARS en anglais) a été identifié pour la première fois à Guangdong, en Chine. Ce virus, à l’origine d’une épidémie à l’échelon mondial, provoquait une pneumonie atypique aiguë, des difficultés respiratoires et parfois des troubles digestifs, même chez des personnes jeunes en bonne santé. Depuis 2004, aucun nouveau cas n’a été signalé dans le monde, mais la surveillance est maintenue. Le CoV-SARS, qui infecte aussi bien les humains que les animaux (chauve-souris, rongeurs, civettes, singes, ratons laveurs, etc.), est considéré comme un virus d’origine animale qui, en 2002, a franchi la barrière de l’espèce pour contaminer l’être humain. Bien que l’espèce-réservoir ne soit pas encore établie avec certitude, les chauves-souris sont considérées comme des hôtes réservoirs potentiels.

En 2012, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV, de l’anglais « Middle East respiratory syndrome ») est apparu en Jordanie et en Arabie saoudite ; ce virus circule toujours. Tout comme le SARS-CoV, le MERS-CoV peut provoquer des infections aiguës des voies respiratoires inférieures, mais une progression vers une maladie sévère est plus probable chez les personnes présentant des problèmes de santé préexistants, tels qu’une immunodéficience, un diabète, un cancer ou une maladie pulmonaire, cardiaque ou rénale chronique. En moyenne, 30% des cas confirmés de MERS-CoV aboutiront à un décès, mais l’infection passe souvent inaperçue chez les patients en bonne santé. Contrairement au SARS-CoV, la transmission d’homme à homme reste limitée dans le cas du MERS-CoV ; peu d’infections par MERS-CoV sont donc exportées en dehors de la région endémique. La période d’incubation du MERS-CoV varie entre 2 et 14 jours. Comme le SARS-CoV, le MERS-CoV est considéré comme une infection zoonotique, l’espèce-réservoir étant d’origine animale. Cette espèce réservoir n’est pas encore connue avec certitude, mais des associations potentielles avec les chauves-souris et les chameaux ont été rapportées.

Surveillance

Méthode

La surveillance de l’infection humaine par coronavirus est basée, d’une part, sur la déclaration obligatoire de MERS-CoV et SRAS-CoV et, d’autre part, sur la surveillance par le CNR des infections respiratoires.

En Belgique, les virus émergents, MERS-CoV et SRAS-CoV, sont à la déclaration obligatoire dans toutes les régions du pays afin de pouvoir suivre des cas probables le plus tôt possible.

Résultats

Jusqu’à présent aucun cas confirmé de MERS-CoV ni de SRAS-CoV n'a été rapporté en Belgique. Depuis 2013, la procédure a été appliquée à plusieurs reprises chez des personnes qui, après un séjour en région endémique, présentaient des symptômes qui auraient pu être dû à MERS-CoV. Toutefois, aucun cas ne fut retrouvé positif pour le virus.

Le risque que représente l’épidémie MERC-CoV pour la Belgique est lié à la possibilité d’un cas importé après exposition au Moyen Orient. Le risque le plus important est lié à l’exposition du personnel soignant lors de la prise en charge d’un cas suspect car la transmission de personne à personne reste inhabituelle, exceptée en milieu hospitalier dû aux contacts étroits et répétés. 

Une procédure est disponible en Belgique pour la prise en charge d’un cas probable ainsi que la capacité à poser un diagnostic, mais une surveillance attentive de la situation reste nécessaire.

Informations utiles

Informations générales:

Définition de cas et situation épidémiologique en Belgique

Informations générales ECDC

Informations générales CDC

Informations générales OMS

Diagnostic:

Laboratoire de référence pour coronavirus

Scientifique responsable

Nathalie Bossuyt

 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 
​​

... is an RNA virus belonging to the Coronaviridae family. This family consists of four subgroups (α, β, γ en δ). There are six known coronaviruses (CoVs) that can cause disease in humans: two alphacoronaviruses (CoV-229E and CoV-OC43) and four betacoronaviruses (CoV-NL63, CoV-KU1, severe acute respiratory syndrome (SARS-CoV) and Middle East respiratory syndrome (MERS-CoV)).

CoVs generally occur in the human population and cause symptoms of illness that can vary from a common cold to an acute respiratory syndrome. With the exception of SARS-CoV and MERS-CoV, the known circulating human CoVs (HCoVs) cause only mild upper respiratory tract or gastrointestinal infections. These are usually associated with symptoms of short duration such as rhinitis, cough, sore throat or fever. In very young or older people and in immunocompromised patients, these commonly occurring HCoVs can, however, also cause lower respiratory tract infections and possibly pneumonia. The incubation period is 2 to 5 days. CoVs are transmitted by infected persons by the airborne route (coughing or sneezing), through direct contact (hands) or indirectly by touching contaminated objects and subsequent contact with the nose, mouth or eyes.

Coronaviruses (CoVs) occur in both animals and people and generally infect only one type of host or a closely related group of types. SARS-CoV and MERS-CoV, however, are exceptions to this rule.

Severe acute respiratory syndrome (SARS-CoV) was first discovered in Guangdong, China, in 2002. The virus caused acute atypical pneumonia, respiratory problems and possibly also digestive problems, even in healthy young individuals, and gave rise to a global epidemic. No new cases have been reported worldwide since 2004, but surveillance is continuing. SARS-CoV can infect both humans and animals (bats, rodents, civet cats, apes, raccoons, etc.) and is viewed as originally an animal virus which made a ‘host jump’ to humans in 2002. The reservoir host type is still not known with certainty, but bats are seen as potential reservoir hosts.

Middle East respiratory syndrome (MERS-CoV) appeared in Jordan and Saudi Arabia in 2012, and this virus is still circulating. MERS-CoV, like SARS-CoV, can cause acute lower respiratory tract infections but progression to severe disease is more likely in people with existing health problems, such as immunocompromised patients and those with diabetes, cancer and chronic pulmonary, heart or kidney disease. Average mortality is 30% in patients with confirmed MERS-CoV, but in healthy individuals the infection often goes unnoticed. Unlike in the case of SARS-CoV, human-to-human transmission is limited in the case of MERS-CoV, so that few MERS-CoV infections have been exported from the endemic region. The incubation period for MERS-CoV is 2 to 14 days. So far there have not been any confirmed cases of MERS-CoV in Belgium. Like SARS-CoV, MERS-CoV is viewed as a zoonotic infection with an animal host as a reservoir host type. This reservoir type is not yet known with any certainty, but possible associations with bats and camels have been reported.

more: ECDC , WHO , CDC

Surveillance facts & reports

Since the MERS-coronavirus was discovered only relatively recently, there is little information available on how the virus spreads. It is important to trace MERS-coronavirus as quickly as possible to prevent further spread of the virus. In Belgium, MERS-coronavirus is therefore notifiable.

Links

NRChm

References:

- Al-Tawfiq JA, Zumla A, Memish ZA. Coronaviruses: severe acute respiratory syndrome coronavirus and Middle  East respiratory syndrome coronavirus in travelers. Curr Opin Infect Dis 2014, 27:411-7.
- Anderson LJ, Tong S. Update on SARS research and other possibly zoonotic coronaviruses. Int J Antimicrob Agents 2010, 36 Suppl 1:S21-S25.
- Mandell GL, Bennet JE, Dolin R, editors. Principles and practices of infectious disease. 7th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone, Elsevier; 2010.
- Memish ZA, Mishra N, Olival KJ et al. Middle East respiratory syndrome coronavirus in bats, Saudi Arabia. Emerg Infect Dis 2013, 19:1819-23.
- Pickering LK (editor), Baker CJ, Kimberlin DW, Long SS. Red book, Report of the committee on infectious diseases 2012. 29th edition. American Academy of Pediatrics; 2012.
- Reusken CB, Haagmans BL, Muller MA et al. Middle East respiratory syndrome coronavirus neutralising serum antibodies in dromedary camels: a comparative serological study. Lancet Infect Dis 2013, 13:859-66. ​​​​​​​​​​​

Last modified: