Skip Ribbon Commands
Skip to main content
NL FR EN
A
A
A

 Burkholderia cepacia

 Burkholderia cepacia

 Burkholderia cepacia

  

 

Het genus Bukholderia omvat een aantal gramnegatieve bacteriën die voorkomen in allerhande ecologische niches (grond, water, rhizosfeer, planten, enz.). Sommige species zijn pathogeen voor de mens: B. pseudomallei (verwekker van melioïdose), B. mallei (verwekker van kwade droes) en het Burkholderia cepacia complex (of B. cepacia sensu lato), een grote groep van minstens 18 fylogenetisch verwante species. De species van het Burkholderia cepacia complex komen voor in de natuurlijke omgeving en kunnen lange tijd overleven in een vochtige omgeving.

Het B. cepacia complex omvat opportunistische pathogenen die ernstige luchtweginfecties (necrotiserende pneumonie) kunnen veroorzaken bij immunogedeprimeerde patiënten, patiënten met een onderliggende longaandoening zoals mucoviscidose en patiënten die op intensive care. De overdracht gebeurt van mens op mens en door gecontamineerd materiaal. Dat leidt dan tot gegroepeerde gevallen veroorzaakt door een gemeenschappelijke bron. De overdracht kan ook gebeuren door blootstelling aan een gecontamineerde natuurlijke omgeving. De infectie is moeilijk te behandelen doordat die bacteriën van nature uit resistent zijn tegen veel antibiotica. ​

Er zijn haarden van nosocomiale overdracht bij patiënten op een intensivecareafdeling gerapporteerd in Duitsland in 2008 (ongeveer 40 patiënten die werden geïnfecteerd door handschoenen) en in Italië in 2012 (46 patiënten gecontamineerd door mondspoelingen).

Surveillance

In België staat het Nationaal referentiecentrum voor Burkholderia cepacia complex, dat wordt gecoördineerd door het klinisch laboratorium van het UZ Brussel, in voor de surveillance van het Burkholderia cepacia complex, in samenwerking met het laboratorium voor microbiologie van de Universiteit van Gent. In 2013 werden minstens 26 patiënten (waarschijnlijke en bewezen gevallen) in Belgische ziekenhuizen besmet door contaminatie door Burkholderia cepacia van de Dermalex® waslotion die in ziekenhuizen wordt gebruikt. De prevalentie van Burkholderia cepacia complex bij patiënten met mucoviscidose was 4,5% in België in 2013. ​

Nuttige informatie

Wetenschappelijk verantwoordelijke: Dominique Van Beckhoven​​​​

 

Le genre Bukholderia regroupe un ensemble de bactéries gram-négatives qui colonisent une très large variété de niches écologiques (sol, eaux, rhizosphère, plantes, …). Certaines espèces sont des pathogènes notables pour l’homme : B. pseudomallei (agent de la mélioïdose), B. mallei (agent de la morve équine) et le complexe​ Burkholderia cepacia (ou B. cepacia « sensu lato »), un grand groupe d’au moins 18 espèces phylogénétiquement proches. Les espèces du complexe Burkholderia cepacia sont présentes dans l’environnement naturel et peuvent survivre pendant des périodes prolongées dans des environnements humides.​​

Le complexe B. cepacia regroupe des pathogènes opportunistes qui peuvent provoquer des infections respiratoires graves (pneumonie nécrosante) chez des patients immunodéprimés ou présentant des pathologies pulmonaires sous-jacentes telles que la mucoviscidose et chez des patients admis en soins intensifs. La transmission se fait entre personnes et par du matériel contaminé, survenant alors sous forme de cas groupés à partir d’une source commune. Elle peut également faire suite à une exposition à un environnement naturel contaminé. Le traitement de ces infections pose problème à cause de la multirésistance naturelle de ces bactéries aux antibiotiques. ​

Des foyers de transmission nosocomiale chez des patients admis en unité de soins intensifs ont été rapportés en Allemagne en 2008 (environ 40 patients infectés à partir de gants) et en Italie en 2012 (46 patients contaminés à partir de bain de bouche).

Surveillance

En Belgique, la surveillance du complexe Burkholderia cepacia est effectuée par le centre national de référence pour Burkholderia cepacia complex coordonné par le laboratoire clinique de l’UZ Brussel en collaboration avec le laboratoire de microbiologie de l’Université de Gand. En 2013, une contamination de la lotion lavante Dermalex® utilisée en milieu hospitalier par Burkholderia cepacia a provoqué l’infection d’au moins 26 patients (cas probables et confirmés) dans des hôpitaux belges. La prévalence de Burkholderia cepacia complex chez les patients atteints de mucoviscidose était de 4,5% en Belgique en 2013.​

Informations utiles

Scientifique responsable: Dominique Van Beckhoven

 

The genus Burkholderia includes a collection of gram-negative bacteria which colonise a very wide range of ecological niches (soil, water, rhizosphere, plants, etc.). Some species are significant pathogens for humans: B. pseudomallei (the agent causing melioidosis), B. mallei (the agent causing equine glanders) and the Burkholderia cepacia complex (or simply B. cepacia), a large group containing at least 18 phylogenetically similar species. The species in the Burkholderia cepacia complex exist in the natural environment and can survive for long periods of time in wet environments. ​​

The B. cepacia complex includes opportunistic pathogens that can cause serious respiratory infections (necrotising pneumonia) in patients who are immunodepressed or have underlying lung diseases such as cystic fibrosis, and in patients treated in intensive care units. Transmission occurs between human beings and via contaminated material, so cases are clustered around a common source. It may also occur after exposure to a contaminated natural environment. Treatment of these infections is difficult due to the natural resistance of these bacteria to multiple antibiotics.

Clusters of hospital transmission in patients in intensive care units were reported in Germany in 2008 (about 40 patients infected through gloves) and in Italy in 2012 (46 patients infected through mouthwash).

Surveillance

In Belgium, surveillance of the Burkholderia cepacia complex is carried out by the National Reference Centre for Burkholderia cepacia complex coordinated by the clinical laboratory of Brussels University Hospital in collaboration with the microbiology laboratory of the University of Ghent. In 2013 Burkholderia cepacia contamination of the Dermalex® cleansing lotion used in hospital environments caused infections in at least 26 patients (probable and confirmed cases) in Belgian hospitals. The prevalence of Burkholderia cepacia complex in patients with cystic fibrosis was less than 4% in Belgium in 2011.

Links

National Reference Centre for Burkholderia cepacia complex: General Information
Report ‘Impact of the use of a liquid soap contaminated with Burkholderia cepacia in hospitals in Belgium. Results of the study, 2014’
Belgian Cystic Fibrosis Register: summary of the 2011 report

Contact person

Dominique  Van Beckhoven

Last modified: