Skip Ribbon Commands
Skip to main content
NL FR EN
A
A
A

 Lyme borreliose (Borrelia spp.)

 Borréliose de Lyme (Borrelia spp.)

 Lyme disease

  

 

Lyme borreliose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie van het Borrelia burgdorferi-complex.De bacterie wordt overgedragen op de mens door de beet van een teek van de soort Ixodes. De klinische symptomen van de ziekte zijn divers: zowel de huid, de zenuwen, de gewrichten en meer zelden het hart en de ogen kunnen worden aangetast. In Europa is de frequentste manifestatie een erythema migrans (tot meer dan 90% van de symptomatische infecties). Dat is een erythemateus huidletsel in de vorm van een kring dat zich geleidelijk uitbreidt vanaf de plaats van de beet. Een belangrijk deel van de patiënten die aan Borrelia zijn blootgesteld, zal nooit klinische symptomen ontwikkelen. Elke klinische uiting van de ziekte moet behandeld worden met antibiotica.

De epidemiologie van de ziekte van Lyme varieert sterk volgens de seizoenen. Het risico om de infectie op te lopen is het grootst in de periode van mei tot oktober, wanneer de kans op een tekenbeet groter is.

Surveillance

De surveillance van de ziekte van Lyme in België is gebaseerd op drie informatiebronnen. Een netwerk van peillaboratoria en het Nationale Referentiecentrum voor Borrelia (UCL-UZLeuven) melden elk jaar het aantal positieve serologie tests. Uit onderzoeken uitgevoerd door een netwerk van peilartsen schat men dat jaarlijks ongeveer 10.000 patiënten een huisarts raadplegen voor een erythema migrans. Daarnaast worden volgens de Minimale Ziekenhuisgegevens (MZG) van de FOD Volksgezondheid jaarlijks ongeveer 200 tot 300 personen in het ziekenhuis opgenomen voor de ziekte van Lyme.

Niettegenstaande jaarlijkse schommelingen, bleef het aantal gerapporteerde positieve resultaten voor Borrelia burgdorferi tot 2012 relatief stabiel, met minder dan 1700 positieve resultaten per jaar. In 2013 en 2014 nam dat aantal significant toe, met respectievelijk 1843 en 2257 positieve resultaten. Deze toename was gekoppeld aan een belangrijke stijging van het aantal uitgevoerde tests. De positiviteitsratio (proportie positieve resultaten/totaal aantal uitgevoerde tests) bleef stabiel. In 2017 was het aantal positieve resultaten (n=1484) opnieuw vergelijkbaar met de periode voor de toename.

 

Wekelijks aantal seropositieve tests voor Borrelia uitgevoerd door het netwerk van peillaboratoria, België, 2009-2017

 

Voor meer informatie zie de resultaten van de surveillance in 2017 hier en in 2015-2016 hier. Of bekijk de data

via Epistat​.

Nuttige informatie

Algemene informatie

Richtlijn Lyme Zorg en Gezondheid

Algemene informatie ECDC​​

Diagnose

Nationaal referentiecentrum voor Borrelia

Behandeling

Aanbeveling BAPCOC

Teken

Preventie van tekenbeten

Melding van een tekenbeet op TekenNet

Verspreiding van tekensoorten in Europa

Wetenschappelijk verantwoordelijke: Tinne Lernout ​​​​​​​​​​​​

 

La borréliose de Lyme est une maladie infectieuse, causée par une bactérie du complexe Borrelia burgdorferi s.l.. La bactérie est transmise à l’homme par morsure d’une tique infectée du genre Ixodes. La maladie s’exprime par diverses manifestations cliniques : dermatologiques, neurologiques, articulaires et plus rarement cardiaques ou ophtalmiques. En Europe, l’érythème migrant est la manifestation la plus fréquente (jusqu'à plus de 90% des infections symptomatiques). Il s’agit d’une lésion cutanée érythémateuse au point de la morsure qui s’étend progressivement. Une proportion importante de patients exposés à Borrelia ne développera jamais de symptômes cliniques. Toutes les manifestations cliniques de la borréliose doivent faire l'objet d'une antibiothérapie.

L’épidémiologie de la maladie de Lyme présente une saisonnalité marquée avec un risque plus élevé d​e contracter la maladie pendant la période de mai à octobre, corrélé avec la période d'activité des tiques.  

Surveillance

La surveillance de la maladie de Lyme en Belgique se base sur trois sources de données. Un réseau de laboratoires vigies et le Centre national de référence pour Borrelia (UCL-UZLeuven) rapportent chaque année le nombre de tests sérologiques positifs. Sur base d’études réalisées par un réseau de médecins vigies, le nombre de patients consultant un médecin généraliste pour un érythème migrant est estimé à environ 10 000 par an. Et d’après les données du Résumé Hospitalier Minimum (RHM) du SPF Santé publique, chaque année, en moyenne 200 à 300 personnes sont hospitalisées pour une maladie de Lyme.

Malgré des fluctuations annuelles, le nombre de résultats sérologiques pour Borrelia burgdorferi s.l. rapportés par les laboratoires vigies restait globalement stable jusqu'en 2012, avec moins de 1700 résultats positifs rapportés par an. En 2013 et 2014, une nette augmentation a été observée, avec respectivement un total de 1843 résultats positifs en 2013 et 2257 en 2014. Cette augmentation correspondait à une augmentation du nombre de tests sérologiques réalisés ces deux années-là, à la suite d'une attention plus grande pour la maladie. Le taux de positivité (nombre de positifs/nombre total de tests) est resté stable. En 2017, le nombre de résultats positifs était comparable au niveau avant l'augmentation, avec un total de 1484 résultats positifs.

Nombre hebdomadaire de résultats sérologiques positifs pour Borrelia effectués par le réseau des laboratoires vigies, Belgique, 2009-2017

 Pour en savoir plus, voir les résultats de la surveillance en 2017 ici et en 2015-2016 ici.

Informations utiles

Informations générales:

Fiche d'information AViQ

Informations générales - ECDC

Diagnostic:

Centre national de référence pour Borrelia

Traitement:

Recommandations BAPCOC

Tiques:

Prévention d'une morsure de tique

Déclaration d'une morsure de tique

Distribution des espèces de tiques en Europe

Responsable scientifique: Tinne Lernout ​

Last modified: