Skip Ribbon Commands
Skip to main content
NL FR EN
A
A
A

 Instructies voor het invullen van de enquête:

  

  

  

​​Aanvullende instructies en ‘veelgestelde vragen’

  

Adenovirus Antigen test

Voor de antigen test voor Adenovirus wordt gevraagd naar de resultaten van respiratoire stalen. Er zijn echter laboratoria die de adenovirus antigen test in faeces uitvoeren. Gelieve in dit geval de resultaten van de faeces stalen te vermelden, en in opmerkingen te vermelden dat het hier faeces stalen betreft. Indien beide types testen worden uitgevoerd in uw laboratorium, gelieve de resultaten van beide types stalen apart te vermelden in een aparte Excel of email.

 

Sputum kweek

Voor de respiratoire kweken wordt nu gevraagd naar stalen van Sputum en Keel. Indien er ook andere respiratoire stalen (BAL, bronchoaspiraten) worden verwerkt in uw laboratorium, gelieve deze ook op te nemen in uw analyse onder een apart blok van ‘overige respiratoire stalen’. Hiervoor is geen plaats voorzien in het Excel werkblad en dit mag in een apart Excel of email worden verstuurd.

 

Giardia Antigen test

Het veld voor het invullen van de reagentia bij de Giardia Antigen Test is abusievelijk geblokkeerd. U wordt geadviseerd om de reagentia voor deze test in te vullen in het veld ‘opmerkingen’ op dezelfde lijn.

 

Doorstuuranalyses

Gelieve de stalen die worden geanalyseerd in onderaanneming van een ander laboratorium ook op te nemen in uw resultaten. Het laboratorium dat de stalen doorstuurt kan de lijn van de betreffende test leeg laten en vermelden bij opmerkingen dat het hier om een doorstuuranalyse gaat, aangezien de test in het laboratorium zelf niet wordt uitgevoerd.

 

Pathogenen en niet-pathogenen

Wij zijn met deze enquete vooral geïnteresseerd in het aantal positieve testen van de pathogenen die met naam zijn genoemd (gebaseerd op de lijst pathogenen die ook wordt opgevolgd door het netwerk van peillaboratoria) en het totaal aantal uitgevoerde testen.

Bij wijze van kwaliteitscontrole zijn daarnaast het aantal negatieve testen en het totaal aantal positieve testen (incl. andere pathogenen/kiemen) opgenomen. Dit roept echter de vraag op welke kiemen er onder pathogenen moeten worden gerekend en welke als ‘commensalen’ / negatief moeten worden beschouwd. Het antwoord is dat dit voor ons van geen groot belang is, omdat het ons vooral te doen is om het totaal aantal uitgevoerde testen.

Wij laten dit dus open aan de laboratoria, ook in functie van het gebruikte registratiesysteem. Wij verwachten dat het het gemakkelijkst is voor de laboratoria om enkel de echt negatieve stalen als negatief te rapporteren en alle stalen waar iets in is gevonden (incl. huidkiemen, en dergelijke) bij overige positieve stalen te rapporteren. U mag dit dus ook lezen als ‘totaal aantal positieve kiemen’.  Idealiter, zouden we graag zien dat de stalen die door uw labo als 'normale flora' worden gerapporteerd, in deze enquete onder de negatieve stalen worden gerekend. Welke kiemen dit juist zijn kan per laboratorium verschillen.


Er mag wel bij opmerkingen of in een aparte mail vermeld worden hoe men is omgegaan met de ‘commensalen’. Wij beseffen dat het ‘totaal aantal positieve stalen’ niet allemaal pathogenen zullen zijn, maar het gaat ons in deze enquete vooral om de pathogenen die met naam zijn genoemd in de Excel lijst en het totaal aantal uitgevoerde testen.​
​​​​

Instructions complémentaires et ‘questions fréquentes’

 

La détection d’antigènes de l’adénovirus

Pour le test de détection d’antigènes de l’adénovirus, le résultat des prélèvements des voies respiratoires est demandé. Cependant, certains laboratoires effectuent le test de détection d’antigènes de l’adénovirus à partir d’échantillons fécaux. Veuillez dans ce cas noter les résultats obtenus pour les échantillons fécaux, et mentionner dans le commentaire qu’il s’agit d’échantillons fécaux. Si les deux types de test sont effectués dans votre laboratoire, veuillez noter les résultats des deux types d’échantillons séparément dans un fichier Excel additionnel ou par email. 

Culture d’expectoration

Pour la culture d’expectoration on demande les résultats obtenus pour les échantillons d’expectoration et de la gorge. Si d’autres échantillons des voies respiratoires (LBA, aspirations bronchiques) sont mis en culture dans votre laboratoire, veuillez également mentionner ces données dans une section supplémentaire ‘autres échantillons respiratoires’. Il n’y a pas de cellule prévue dans la feuille de travail Excel, pour cette raison nous vous demandons de nous envoyer ces résultats dans un fichier Excel additionnel ou par email.

 La détection d’antigènes de Giardia

La cellule pour compléter les réactifs utilisés pour le test de détection d’antigènes de Giardia est bloquée abusivement. Nous vous conseillons de noter les réactifs de ce test dans la cellule ‘remarque’ à la même ligne. 

Analyses sous-traitées

Veuillez également inclure les résultats d’analyses effectuées par un laboratoire sous-traitant dans votre dossier. Comme le test n’est pas effectué par le laboratoire concerné, ce dernier peut donc laisser la ligne concernant le test utilisé vide et mentionner, dans le commentaire,  que cette analyse est sous-traitée. 

Agents pathogènes et non-pathogènes

Pour cette enquête, nous sommes particulièrement intéressés par le nombre de tests positifs pour les agents pathogènes mentionnés (cette liste est basée sur les pathogènes suivis par le réseau des laboratoires vigies) et le nombre total de tests effectués.

Nous laissons donc le choix au laboratoire, car ceci dépend également du système d’enregistrement utilisé. Nous supposons que le plus facile pour le laboratoire sera de rapporter les échantillons vraiment négatifs comme négatifs et les échantillons contaminés (incl. microflore de la peau etcétéra) seront rapportés comme ‘autres échantillons positifs’. Vous pouvez également l’interpréter comme ‘le nombre total de germes positifs’. Idéalement, nous aimerions voir que les échantillons rapportés par votre laboratoire comme ‘flore normale’ seront pris en compte comme des échantillons négatifs. Quels germes sont effectuées peuvent varier entre les laboratoires.

Vous pouvez notifier comment vous avez traité les germes commensaux en le mentionnant dans la section commentaire ou par email. Sachant que nous sommes principalement intéressés par les pathogènes inclus dans la liste et le nombre total de tests effectués, nous concevons que ‘le nombre total de positifs’ ne comprendra pas seulement des pathogènes.​​​

Last modified: