Skip Ribbon Commands
Skip to main content
NL FR EN
A
A
A

 Mazelen in Wallonië

 ​​Epidémie de rougeole en région wallonne

  

  


Mazelen in België 

Huidige situatie 
Update : 14 februari 2018; preliminaire gegevens tot 31/12/2017 
 
Sinds eind december 2016 was er een uitbraak van mazelen in Wallonië, namelijk in de streek van Charleroi, Geldenaken, Verviers en Namen. Sinds midden februari tot eind maart 2017, werden wekelijks 20 tot 40 gevallen gemeld aan de Cel voor surveillance van infectieziekten (Cellule de surveillance des maladies infectieuses) van het AViQ, met een piek midden maart (week 10). De epidemie is gradueel verminderd om uiteindelijk uit te deinen half mei (week 19). Sindsdien werden slechts 7 gevallen gemeld tot eind juli (week 30), gevolgd door 3 geîsoleerde gevallen tot eind december 2017. In totaal werden tot 31 december 2017, 298 gevallen geregistreerd.

Het eerste geïdentificeerde geval van deze epidemie is een importgeval, geïnfecteerd gedurende een verblijf in Roemenië. De meerderheid van de gevallen zijn niet gevaccineerd. Meer dan een kwart (29%) van de gevallen zijn kinderen van minder dan 5 jaar oud en meer dan de helft (52%) hebben een leeftijd van 15 jaar of ouder. Onder de gevallen waren 12% gezondheidswerkers. Het genotype voor het mazelen virus dat werd gedetecteerd door het Nationaal Referentie- centrum voor mazelen, bof en rubella (WIV-ISP) toont gelijkenissen met de stam die circuleerde in Roemenië, Italië en Oostenrijk eind 2016.
 
Er was ook een significante stijging van mazelen in Europa in 2017, voornamelijk in Roemenië en Italië.​ In 2017 werden in totaal 30 sterfgevallen gerapporteerd door ECDC in verschillende Europese landen, waarvan 19 in Roemenië. Meer informatie op de webpagina van ECDC: Site​, en in de wekelijkse updates van ECDC.

Aandachtpunten
Ernst
Hospitalisaties waren noodzakelijk voor 43% van de gevallen ten gevolge van complicaties zoals: pneumonie, hepatitis, hepatische cytolyse, pancreatitis, encephalitis, alsook deshydratatie. Er werden twee gevallen van acute encephalitis gerapporteerd. Voor minstens vijf gevallen was een tijdelijke opname op intensieve zorgen nodig. Onder de gevallen, bevonden zich zes vrouwen die mazelen deden tijdens de zwangerschap. Eén zwangerschap van 35 weken werd vervroegd ingeleid omwille van pulmonaire complicaties bij de moeder. Geen enkel sterfgeval veroorzaakt door mazelen werd gerapporteerd.
 
 
Mazelen is een ernstige ziekte waartegen kan gevaccineerd worden. Het is dus mogelijk om de ziekte te elimineren. Hiervoor is een vaccinatiegraad nodig van meer dan 95% voor de eerste dosis (kinderen van 12 maanden) en voor de tweede dosis (kinderen van 11-12 jaar). Deze doelstelling is bereikt voor de eerste dosis, maar voor de tweede dosis is de vaccinatiegraad in Wallonië 75,5% zodat epidemieën nog kunnen voorkomen.
De vaccinatiegraad in Vlaanderen voor de eerste dosis is 96,2% en voor de tweede dosis is 87,4% (twee dosissen gekregen). 
 
Gezondheidswerkers 
Meerdere gezondheidswerkers (n=36) hebben ook nosocomiale mazelen doorgemaakt.
Mazelen is een zeer besmettelijke ziekte die via aerosolbesmetting of direct contact met neus en mond secreties wordt opgelopen.  Vandaar:
-> Snelle isolatie in wachtzalen van personen met koorts en maculopapulaire rash is aanbevolen om het aantal secundaire gevallen te beperken.  

Maatregelen 
Met een snelle melding naar de arts infectieziektebestrijding kunnen de risicopersonen die contact hadden met een geval van mazelen gecontacteerd worden en kan hen een vaccinatie voorgesteld worden wanneer het contact binnen de 72 uur gebeurde. 

Klinische criteria 
 • Catarrale stadium : rhinitis, conjunctivitis, hoest, koorts 
 • Gevolgd door een maculo-papulaire rash 

Bij vermoedelijk geval van mazelen   
 1. Melding:
In Vlaanderen
Contact opnemen met de arts van de Dienst Infectieziektebestrijding, AZG: De dienst Infectieziektebestrijding heeft een locatie in elke provincie 

In het Brussels Gewest: 
Contact opnemen met de hygiëne inspectiedienst van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
     Tel : 02 552 01 67​
     GSM 0478 77 77 08
     Registreer meldingsplichtige infectieziekten online rechtstreeks via https://www.wiv-isp.be/matra/bru/connexion.aspx

 2. Bevestiging van de diagnose : de beste methode voor diagnose blijft de salivaire test. In een periode van epidemie is het niet noodzakelijk elk klinisch geval van mazelen met een laboratoriumtest te bevestigen, als er kan aangetoond worden dat het geval besmet werd door een geval dat werd geconfirmeerd.
 
Meer informatie over de speekseltesten bij het Nationaal Referentiecentrum (NRC) voor Mazelen, Bof en Rubella.  

Meer informatie:
Richtlijnen Mazelen van het Agentschap Zorg en Gezondheid: Richtlijn mazelen
Perscommuniqué van het AVIQ: Communiqué​ 
Communiqué van het Agentschap Zorg en Gezondheid: 
Communiqué

Hoe doet u een melding in Vlaanderen?: Site
Vaccinatieweek in Vlaanderen: Laat je vaccineren​

Artikel in Eurosurveillance​ 
​​​​
​​​

La rougeole en Belgique 
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/diseases/Pages/measles.aspx 

Situation actuelle
(Mise-à-jour : 14 février 2018; données préliminaires jusqu'au 31/12/2017) 
 
Depuis fin décembre, une épidémie de rougeole a sévi en Wallonie, notamment dans la région de Charleroi, Jodoigne, Namur et Verviers. A partir de mi-février à fin mars 2017, entre 20 et 40 cas par semaine ont été déclarés à la Cellule de surveillance des maladies infectieuses de l’AViQ, avec un pic mi-mars (semaine 10). Graduellement l’épidémie a diminué pour s’éteindre vers la mi-mai (semaine 19). Depuis lors seulement 7 cas ont été déclarés jusqu’à fin juillet (semaine 30), suivi de 3 cas isolés jusqu'à fin décembre 2017. Au total jusqu’au 31 décembre 2017, 298 cas ont été enregistrés.

Le premier cas identifié de cette épidémie est un cas importé, contaminé lors d’un voyage en Roumanie. La majorité des malades sont non vaccinés. Plus d’un quart (29%) des cas concernait des enfants de moins de 5 ans et plus de la moitié (52%) avaient 15 ans ou plus. Parmi les cas, 12% sont des travailleurs dans des services de santé qui ont été affectés par la rougeole. Le génotype viral retrouvé par le Centre national de référence (CNR) pour la rougeole, les oreillons et la rubéole (WIV-ISP) est similaire à celui qui circulait fin 2016 en Roumanie, Italie et Autriche. 

Une augmentation de l'incidence de la rougeole a également été observée en Europe en 2017 et en particulier en Roumanie et en Italie. En 2017, un total de 30 décès de rougeole ont été rapportés dans plusieurs pays européens, dont 19 en Roumanie. Plus d'informations sur le site du ECDCSite et dans le rapport semanal de ECDC.

Points d’attention 
Gravité 
Des hospitalisations ont été nécessaires dans 43% des 298 cas pour cause de complications telles que : pneumonie, hépatite, cytolyse hépatique, pancréatite, encéphalite, ou encore déshydratation. Deux cas d’encéphalite aiguë ont été rapportés. Pour au moins 5 cas, un passage aux Soins Intensifs a été nécessaire. Parmi les cas, six femmes enceintes ont été atteintes de la rougeole pendant leur grossesse. Un accouchement a dû être provoqué chez une parturiente de 35 semaines présentant des complications pulmonaires. Aucun décès causé par la rougeole n’a été rapporté.

La rougeole est une maladie sévère contre laquelle il existe un vaccin. Il est donc possible d’éliminer la maladie et pour ce faire, une couverture vaccinale pour la première (enfants de 12 mois) et la seconde dose (enfants de 11/12 ans) de 95% est requise. Cet objectif est atteint pour la première dose mais pour la seconde dose, la couverture vaccinale est de 75.5% en Wallonie ce qui rend possible la survenue de telles épidémies. 
En Flandre, la couverture vaccinale pour la première dose est de 96.2% et pour la seconde dose elle est de 87.4%.
 
Personnel de santé à risque 
Plusieurs travailleurs de la santé (n=36) ont également présenté une rougeole nosocomiale. 
La rougeole est une maladie virale hautement contagieuse qui se transmet rapidement par contact direct ou par aérosolisation des sécrétions nasales ou oro-pharyngées émises par une personne contaminée. 
-> Un isolement rapide en salle d’attente de personnes présentant de la fièvre et une éruption est hautement recommandé afin de limiter le nombre de cas secondaires. 

Mesures 
Une notification rapide permet de repérer les personnes à risque dans l’entourage d’un cas afin de proposer une vaccination post-exposition dans les 72 heures du contact. 
 
Symptômes d��appel 
 • Phase catarrhale : rhinite, conjonctivite, toux, fièvre élevée 
 • Suivie d’une éruption maculo-papulaire à progression céphalo-caudale 

En cas de suspicion de rougeole  
 1. Déclarer le cas
En Région wallonne: 
Contacter la cellule de surveillance des maladies infectieuses de l’AViQ 
     Tel : 071 205 109 
     GSM de Garde : 071 205 105 
     Fax : 071 205 107 
     Déclarer un cas en ligne : https://www.wiv-isp.be/matra/cf/cf_declarer.aspx
En Région Bruxelles Capitale: 
Contacter le Service de l'Inspection de l'hygiène de la Commission communautaire commune​
     Tel : 02 552 01 67​
     GSM 0478 77 77 08
     Déclarer un cas en ligne : https://www.wiv-isp.be/matra/bru/connexion.aspx

 2. Confirmer le diagnostic : La meilleure méthode diagnostique reste le test salivaire. Cependant, en période d’épidémie et en cas de contage avéré avec un cas confirmé de rougeole, il n’est pas nécessaire de confirmer tout cas clinique. 
Plus d’informations sur le test salivaire sont disponibles auprès du Centre National de Référence Rougeole, Rubéole et oreillons.  

Plus d’informations:
Fiche informative de l’AViQ : Fiche
Communiqué de presse de l’AVIQ: Communiqué​ 
Communiqué​ de l'Agence Zorg en Gezondheid: Communiqué
Semaine de la vaccination: Site eVax et site de l'ONE

Déclaration des maladies transmissibles et mise à jour de l'AViQ: Site

Article dans Eurosurveillance​

Last modified: