Skip Ribbon Commands
Skip to main content
NL FR EN
A
A
A

 MERS-Coronavirus

 MERS-Coronavirus

  

  

Middle East respiratory syndroom (MERS)

Het Middle East respiratory syndroom (MERS) is een virale ziekte veroorzaakt door een nieuw coronavirus. Een infectie met dit virus kan een ernstige luchtweginfectie met hoge kans op overlijden veroorzaken. De eerste infecties met het het Middle East Respiratory Syndrome coronavirus (MERS-CoV) bij mensen werden ontdekt in september 2012.

Besmettingswijze

Mensen kunnen besmet worden door direct of indirect contact met dromedarissen. Het virus kan echter ook overgedragen worden van mens tot mens door nauw contact. 

Globale epidemiologische situatie

Tussen het opduiken van het virus in september 2012 en juni 2019 werden er wereldwijd al 2449 bevestigde gevallen van MERS-CoV gerapporteerd waaronder 845 overlijdens. (WHO) 

De meeste gevallen (80%) werden gevonden in Saoedi Arabië. In 2018 en 2019 werden verder ook sporadisch gevallen ontdekt in de Verenigde Arabische Emiraten en Oman.

Alle gevallen gerapporteerd buiten het Midden Oosten

 • hadden een recent verblijf in het Midden Oosten in de voorgeschiedenis of
 • waren contacten van patiënten met een bevestigde infectie. 

Risico

In België zijn er tot nu toe nog geen bevestigde MERS-CoV infecties vastgesteld. Er blijft echter steeds een beperkt risico dat iemand na besmetting in het Midden Oosten naar ons land reist. In dat geval zullen de leden van het huishouden en zorgverleners van die patiënt het grootste risico lopen, omwille van de nauwe en herhaaldelijke contacten.

(zie ook ECDC Rapid Risk Assessment 2019)

België beschikt over een procedure voor de aanpak van een mogelijk geval en over de capaciteit om de diagnose te stellen.

Diagnostiek

De diagnostiek wordt uitgevoerd door het Nationaal Referentie Centrum Respiratoire Pathogenen (UZ Leuven). Gelieve voor het opsturen van stalen eerst contact op te nemen met het NRC op nummers 016/341502 of 0475/510158. 

Maatregelen

U vindt de volledige procedure hier:
 
Reizigers die terugkeren uit het Midden Oosten en respiratoire symptomen ontwikkelen tijdens de reis of in de 14 dagen volgende op de terugkeer, dienen hun arts te raadplegen en de reis te vermelden. 
 
De volgende maatregelen moeten toegepast worden bij elke patiënt die aan de definitie van een mogelijk geval van MERS-CoV (zie onder) voldoet:  
1.  Isoleer de patiënt.
2. Neem maatregelen om het behandelende en verzorgende personeel te beschermen via de gebruikelijke standaard, “droplet” en “contact” procedures.
3.  Neem zo spoedig mogelijk contact op met de arts infectieziektebestrijding uit uw provincie, van wie u de telefoonnummers hieronder kan vinden. Deze zal samen met u het geval evalueren en over de te nemen maatregelen beslissen.  
 
Telefoonnummers infectieziektebestrijding:

Vlaanderen 

  • Binnen de kantooruren:

https://www.zorg-en-gezondheid.be/contact-infectieziektebestrijding-en-vaccinatie

     • Antwerpen: 03/224.62.06
     • Limburg: 011/74.22.42
     • Oost-Vlaanderen: 09/276.13.70
     • Vlaams-Brabant: 016/66 63 53
     • West-Vlaanderen: 050/24.79.15
  • Buiten de kantooruren: 02/512.93.89

Brussel Hoofdstedelijk Gewest: 0478/77.77.08 of  02/552.01.67

Wallonië (AVIQ): 071/20.51.05

 

Gevalsdefinitie van een mogelijk geval van MERS-CoV infectie 
​​​​
Patiënt die beantwoordt aan volgende klinische EN epidemiologische criteria:

Klinische criteriaacuut respiratoir syndroom met koorts (≥ 38°) en klinische, histopathologische of radiologische aanwijzingen van parenchymale longziekte (pneumonie of  evolutie naar ARDS)*

Epidemiologische criteria:In de 14 dagen voor het begin van de ziekte:

Transit, reis of verblijf in het Arabische schiereiland** of een land waar waar MERS-CoV circuleert onder dromedarissen  of waar zich recent humane infecties  hebben voorgedaan***

of directe epidemiologische link**** met een geconfirmeerd geval terwijl deze ziek was. 

 

* Respiratoire symptomen kunnen afwezig zijn in een immunodeficiënte patiënt en de infectie kan zich uiten onder de vorm van diarree.

** Deze zone omvat Saoedi-Arabië, Qatar, Koeweit, Bahrein, Verenigde Arabische Emiraten, Oman,  Jemen en Jordanië.

*** landen met minstens 1 geconfirmeerde infectie in 2019: Saoedi Arabië en Oman 

**** Een directe epidemiologische link wordt gedefinieerd als:

• Zorg geassocieerde blootstelling:

o verzorging van patiënten met bevestigde MERS-CoV,

o samenwerken met gezondheidswerkers besmet met MERS-CoV,

o bezoek aan of verblijven in de dichte nabijheid van patiënten met bevestigde MERS-CoV

• of nauw contact met een patiënt met bevestigde MERS-CoV:

o Samenwerken in de dichte nabijheid van of samen in een klaslokaal zitten

o Samen reizen (elke vorm van vervoer)

o In hetzelfde huishouden leven  

Gevalsdefinitie van bevestigd geval van MERS-CoV  

Een bevestigd geval betreft een mogelijk geval met laboratoriumbevestiging door
 

• positieve RT-PCR op minstens twee verschillende genoom targets

• één positieve RT-PCR in combinatie met sequencing van een tweede genoom target

• seroconversie in twee stalen met minstens 14 dagen ertussen, aangetoond met een screening assay (ELISA, IFA) en een virus neutralisatie assay.

Reisadvies  

Buitenlanse Zaken: Reisadvies Saoedi-Arabië Oman​ Verenigde Arabische Emiraten

WHO: Folder voor Hajj pelgrims: Frans Engels Arabisch

 

​​​​​​
Middle East respiratory syndroom (MERS)

Le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) est une maladie virale causée par un nouveau virus corona. Une infection par ce virus peut provoquer une infection respiratoire grave avec un risque élevé de décès. Les premières infections avec le Middle East Respiratory Syndrome coronavirus (MERS-CoV) chez l'homme ont été découvertes en septembre 2012.

Transmission​

Les personnes peuvent être infectées par contact direct ou indirect avec des dromadaires. Cependant, le virus peut également être transmis de personne à personne par contact étroit.

Situation épidémiologique globale

Entre l'apparition du virus en septembre 2012 et juin 2019, 2449 cas confirmés de MERS-CoV ont été signalés dans le monde, dont 845 décès. (OMS)

La majorité des cas (80%) ont été trouvés en Arabie Saoudite. En 2018 et 2019, des cas ont également été découverts sporadiquement aux Émirats Arabes Unis et à Oman.

Tous les cas signalés hors du Moyen-Orient

 

 • avait une histoire récente ou un séjour au Moyen-Orient
 • étaient des contacts de patients avec une infection confirmée.

 

Risque

Aucune infection confirmée par le MERS-CoV n'a encore été rapportée en Belgique. Cependant, il y a toujours un risque limité que quelqu'un vienne dans notre pays après avoir été infecté au Moyen-Orient. Dans ce cas, les membres de la famille et les soignants de ce patient seront les plus exposés en raison des contacts étroits et répétés.

(Voir aussi ECDC Rapid Risk Assessment 2019)

La Belgique a une procédure pour traiter un cas possible et est capable de faire le diagnostic. 

Diagnostic

Le diagnostic est réalisé par le Centre national de référence pour les agents pathogènes respiratoires​ (UZ Leuven). Pour envoyer des échantillons, veuillez d’abord contacter le CNR aux numéros 016/341502 ou 0475/510158.​

Mesures

Vous pouvez trouver la procédure complète ici:
 
Les voyageurs revenant du Moyen-Orient et présentant des symptômes respiratoires au cours du voyage ou dans les 14 jours qui suivent le retour, doivent consulter leur médecin et mentionner le voyage.​
 
Les mesures suivantes doivent être appliquées à chaque patient répondant à la définition d'un cas possible de MERS-CoV (voir ci-dessous):
1.  Isolez le patient.
2. Prenez des mesures pour protéger le personnel soignant en suivant les procédures habituelles, telles que "droplets" et "contacts".
3. Communiquez avec le médecin responsable du contrôle des maladies infectieuses dans votre province dès que possible. Vous trouverez les numéros de téléphone ci-dessous. Il évaluera le cas avec vous et décidera des mesures à prendre.  
 
Numéro de téléphone contrôle des maladies infectieuses:

Vlaanderen:  

  • Pendant les heures de bureau:

https://www.zorg-en-gezondheid.be/contact-infectieziektebestrijding-en-vaccinatie

   • Antwerpen: 03/224.62.06
   • Limburg: 011/74.22.42
   • Oost-Vlaanderen: 09/276.13.70
   • Vlaams-Brabant: 016/66 63 53
   • West-Vlaanderen: 050/24.79.15​​
  • En dehors des heures de bureau: 02/512.93.89
Région de Bruxelles-Capitale: 0478/77.77.08 ou  02/552.01.67

 

Wallonie (AVIQ): 071/20.51.05

 

Définition d'un cas possible d'infection par le MERS-CoV​​​

Patient répondant aux critères cliniques ET épidémiologiques suivants:

Critères cliniques: syndrome respiratoire aigu avec fièvre (≥ 38 °) et signes cliniques, histopathologiques ou radiologiques de pneumopathie parenchymateuse (pneumonie ou évolution vers un SDRA) *

Critères épidémiologiques: Dans les 14 jours précédant l'apparition de la maladie:

​Transit, voyage ou séjour dans la péninsule arabique ** ou dans un pays où le MERS-CoV circule parmi des dromadaires ou dans lequel des infections humaines ont récemment eu lieu ***

​ou lien épidémiologique direct **** avec un cas confirmé alors qu'il était malade.

* Les symptômes respiratoires peuvent être absents chez un patient immunodéficient et l'infection peut se manifester par une diarrhée.

** Cette zone comprend Arabie Saoudite, Qatar, Koweït, Bahreïn, les Émirats arabes unis, Oman, Yémen et Jordanie.

*** pays avec au moins 1 infection confirmée en 2019: Arabie Saoudite et Oman

**** Un lien épidémiologique direct est défini comme suit:

• exposition liée aux soins:

​o soins aux patients avec MERS-CoV confirmé,

​o collaborer avec des agents de santé, infectés par le MERS-CoV,

​o visiter ou rester à proximité de patients avec MERS-CoV confirmé

• ou un contact étroit avec un patient dont le MERS-CoV est confirmé:

​o travailler ensemble à proximité ou assis ensemble dans une salle de classe

​o voyager ensemble (tout moyen de transport)

​o vivre dans le même ménage.

 

 

Définition du cas confirmé de MERS-CoV  

Un cas confirmé concerne un cas possible avec confirmation du laboratoire par
 
• une RT-PCR positive sur au moins deux cibles de génome différentes

• une RT-PCR positive en combinaison avec le séquençage d'un second génome cible

• séroconversion dans deux échantillons espacés d'au moins 14 jours, démontrée par un test de dépistage (ELISA, IFA) et un test de neutralisation du virus.

 

Conseils de voyage 

Affaires étrangères: Arabie Saoudite Oman Emirats Arabes Unis​

OMS: Brochure pour les pèlerins du HadjFrançais Anglais Arabe

 
 


 

​​​​

Last modified: